Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΛΥΔΑ: Σύσταση επιτροπής αποδοχών και ανάδειξης υποψηφιοτήτων

Σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων –

Εκλογή Προέδρου και συγκρότηση αυτής σε σώμα

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, τα ακόλουθα:

 

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στο πλαίσιο της άμεσης, ουσιαστικής και αποτελεσματικής συμμόρφωσης με τις επιταγές και τις εν γένει ρυθμίσεις των άρθρων 10-12 του νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.20201), προέβη κατά τη συνεδρίαση αυτού της 16ης Ιουλίου 2021 στην σύσταση ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, η οποία αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο (2) εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα, καθώς και στον ορισμό των μελών αυτής.

 

Ειδικότερα ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ορίσθηκαν οι κ.κ.:

1) Φίλιππος Κούτσικος του Αδαμαντίου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Αθανάσιος Αναστασιάδης του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3) Αναστασία Χατζητζανή του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Διευκρινίζεται, χάριν πληρότητας, ότι τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ήτοι οι κ.κ. Φίλιππος Κούτσικος του Αδαμαντίου και Αθανάσιος Αναστασιάδης του Αθανασίου, πληρούν στο ακέραιο τις τασσόμενες εκ του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού εν γένει πλαισίου, ήτοι του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 17.07.2021, και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, γεγονός το οποίο έχει ελεγχθεί και διαπιστωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την διαδικασία υποβολής της σχετικής προτάσεώς του προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 9ης Ιουλίου 2021 περί αποδόσεως στα ως άνω φυσικά της ιδιότητας του Ανεξαρτήτου Μη Εκτελεστικού Μέλους.       

 

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συμπίπτει με την θητεία του εκλεγέντος από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 9ης Ιουλίου 2021 Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι πενταετής, λήγουσα την 9η Ιουλίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σε καμία περίπτωση όμως δε δύναται να υπερβεί την εξαετία.

 

Β. Η συσταθείσα Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συνήλθε την 16η Ιουλίου 2021 σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την εκλογή Προέδρου μεταξύ των μελών της και τη συγκρότηση αυτής σε σώμα.

 

Κατά την ως άνω συνεδρίαση ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων εξελέγη ομόφωνα, κατόπιν ψηφοφορίας, ο κ. Φίλιππος Κούτσικος του Αδαμαντίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

 

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1) Φίλιππος Κούτσικος του Αδαμαντίου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

2) Αθανάσιος Αναστασιάδης του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

3) Αναστασία Χατζητζανή του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

 

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2021

Για την «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v