Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ: Ορισμός νέου εσωτερικού ελεγκτή

Η  εταιρεία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της από 15.07.2021 παραιτήσεως του εσωτερικού ελεγκτή της Εταιρείας κ. Ευάγγελου Ζακυνθινού, δυνάμει της από 26/7/2021 απόφασής του, προέβη  στον ορισμό του κ. Βασιλείου Φραγκούλη ως Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ευάγγελου Ζακυνθινού.

 

Ο κ. Βασίλειος Φραγκούλης πληροί τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 15 του Ν. 4706/2020), ήτοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, δεν τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα σε επιτροπή διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για την ανάληψη της ως άνω θέσεως.

 

Ο κ. Βασίλειος Φραγκούλης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος (Ι.Ε.Ε.Ε.) και του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA - USA), έχει δε 4ετή ενεργή εμπειρία σε έργα και θέματα εσωτερικού ελέγχου νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου.

 

Ο κ. Βασίλειος Φραγκούλης αναλαμβάνει τα καθήκοντά του ως Εσωτερικός Ελεγκτής από την 01.09.2021.

 

Οινόφυτα Βοιωτίας, 26.07.2021

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v