Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ελαστρον: Νέο μέλος στο διοικητικό συμβούλιο

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι με την από 03.09.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τα άρθρα 82 του Ν.4548/2018 και 9 παρ. 4 Ν. 4706/2020, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψη-φιοτήτων, ο κ. Γεώργιος Κολοβός εκλέχθηκε ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κ. Δημήτριου Παπαριστείδη για το υπόλοιπο της θητείας αυτού. Ο εκλεγείς πληροί άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπει το άρθρο 9 Ν. 4706/2020.

Κατόπιν τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως ακολούθως:


Εκτελεστικά μέλη:

Παναγιώτης Σίμος του Νικολάου, Πρόεδρος

Αθανάσιος Καλπίνης του Ανδρέα, Διευθύνων Σύμβουλος

Ανδρέας Καλπίνης του Στυλιανού, Σύμβουλος

Βασίλειος Μάνεσης του Νικολάου, Σύμβουλος

Αναστάσιος Μπινιώρης του Πατσώνη, ΣύμβουλοςΜη εκτελεστικά μέλη

Ελβίρα Καλπίνη του Ανδρέα, Αντιπρόεδρος

Ειρήνη Σίμου του Νικολάου, Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Γιαννίρης του Ιωάννου, ΣύμβουλοςΑνεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη

Γεώργιος Κούβαρης του Θεολόγου, Σύμβουλος

Γεώργιος Κολοβός του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος

Σμαραγδή Αθανασάκου του Γεωργίου, Σύμβουλος

Νικόλαος Γεωργιάδης του Ηρακλή, ΣύμβουλοςΗ θητεία του παρόντος Δ.Σ. λήγει την 20η Ιουνίου 2022 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία (θητεία) όμως δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της 20ης Ιουνίου 2023.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v