Μουζάκης: Αλλαγή στη σύνθεση του ΔΣ

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναφέρεται στο Πρακτικό
της 20/09/2021 της Εταιρείας μας , στην οποία έγινε δεκτή η από 20/09/2021 παραίτηση του
Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Μάρκου Κ. Καλούδη και αποφασίσθηκε ομόφωνα η
εκλογή του κ. Θεοδόση Γεωργίου του Ευσταθίου ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους σε
αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Καλούδη.
Το Πρακτικό της 31/08/2021 του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έγινε δεκτό από το ΓΕΜΗ.
Έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας , και οι Επιτροπές του μετά το Πρακτικό του
της 20/09/2021 θα είναι ως εξής :
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εκτελεστικά μέλη
1. Ελευθερία Μουζάκη του Διονυσίου, Πρόεδρος
2. Εμμανουήλ Παυλάκης του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος
3. Δημήτριος Σβεστονώφ του Αλεξάνδρου, Εκτελεστικό μέλος
Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη
1. Σπύρος Γκανίας του Αθανασίου, Αντιπρόεδρος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
2. Γεώργιος Θεοδόσης του Ευσταθίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Επίσης προτείνεται από το ΔΣ στην Έκτακτη ΓΣ της 15/10/2021 η εκλογή του
3. Βασιλακόπουλου Χρήστου του Ιωάννη ως Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΧΓΟΥ παραμένει η ίδια
1. Σπύρος Γκανίας του Αθανασίου Πρόεδρος
2. Μέγας Γεώργιος του Αθανασίου Μέλος
3. Βασιλακόπουλος Χρήστος του Ιωάννη Μέλος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ
1. Γκανίας Α. Σπυρίδων Πρόεδρος της επιτροπής ,
Αντιπρόεδρος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
2. Θεοδόση Ε. Γεώργιο μέλος της επιτροπής ,
Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
3. Βασιλακόπουλος Χρήστος του Ιωάννη μέλος της επιτροπής ,
Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Δ.Σ. λήγουν στις
29/07/2027.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v