Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MEVACO Α.Β.Ε.Ε.: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ...

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Στον Ασπρόπυργο Αττικής σήμερα την 1η Ιουλίου 2022, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθαν στη θέση Πράρι-Μουστάκι στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E.», τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, τα οποία ορίσθηκαν δυνάμει της από 01.07.2022 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στην πρώτη μετά την εκλογή-ορισμό αυτών συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως το ακόλουθο:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:
Εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020) και του Κανονισμού Λειτουργίας της και συγκρότηση αυτής σε σώμα.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, τα οποία ορίσθηκαν δυνάμει της από 01.07.2022 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι:

1) Βασιλική Κωστοπούλου του Δημητρίου και της Χρυσούλας, κάτοικος [●] Αττικής, οδός [●] αριθ. [●], κάτοχος του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [●] από το Τ.Α. [●], με Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Γεώργιος Βαγγέλας του Κωνσταντίνου και της Μαρίτσας, κάτοικος [●] Αττικής, οδός [●] αριθ. [●], κάτοχος του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [●] από το Τ.Α. [●], με Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Μαρία Γρατσία του Νικολάου και της Μόσχας, κάτοικος [●] Αττικής, οδός [●] αριθ. [●], κάτοχος του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [●] από το Τ.Α. [●], με Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι στην παρούσα συνεδρίαση παρίσταται το σύνολο των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και κανένα εξ αυτών δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεως επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως, η εκ των μελών της Επιτροπής, κα. Βασιλική Κωστοπούλου, αφού έλαβε το λόγο, αναφέρθηκε αμέσως στο μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως.

Ειδικότερα και επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως η κα. Βασιλική Κωστοπούλου υπενθύμισε στα λοιπά παριστάμενα μέλη ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, επί σκοπώ πλήρους συμμορφώσεως και εναρμονίσεως με τις διατάξεις αφενός μεν του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020, αφετέρου δε της με αριθμό πρωτοκόλλου 1149/17.05.2021 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας αυτής, οφείλει να προβεί στην εκλογή Προέδρου μεταξύ των μελών της, ο οποίος πρέπει να είναι υποχρεωτικά ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα.

Μετά από την ως άνω εισαγωγή και αφού ακολούθησε συζήτηση μεταξύ του συνόλου των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, κατά τη διάρκεια της οποίας διαπιστώθηκε αφενός μεν η αναγκαιότητα, αφετέρου δε η σκοπιμότητα της προτεινόμενης ενέργειας, ήτοι της εκλογής Προέδρου της Επιτροπής, για την διασφάλιση της εύρυθμης, αποτελεσματικής και απρόσκοπτης λειτουργίας της, καθώς και την προσήκουσα συμμόρφωση με τις ρυθμίσεις και επιταγές του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, κατόπιν ψηφοφορίας, εκλέγουν ομόφωνα και παμψηφεί ως Πρόεδρο αυτής την κα. Μαρία Γρατσία του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η κα. Μαρία Γρατσία, αφού ευχαρίστησε τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής για την εκλογή της, δεσμεύθηκε για την ακριβή και συνεπή εκπλήρωση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της ως Προέδρου της Επιτροπής, με μοναδικό γνώμονα την ουσιαστική προώθηση των εταιρικών σκοπών και δραστηριοτήτων και την ενίσχυση και προαγωγή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:
1) Μαρία Γρατσία του Νικολάου και της Μόσχας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.
2) Γεώργιος Βαγγέλας του Κωνσταντίνου και της Μαρίτσας, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.
3) Βασιλική Κωστοπούλου του Δημητρίου και της Χρυσούλας, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.


Μετά από τα παραπάνω και καθώς δεν υπήρχε άλλο προς συζήτηση θέμα, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Η Πρόεδρος                                         Τα Μέλη

 

                                                                                                    

                                         Μαρία Γρατσία                                  Γεώργιος Βαγγέλας

                                                                                             Βασιλική Κωστοπούλου


                                       

 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v