Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MEVACO Α.Β.Ε.Ε.: Ορισμός των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ορισμός των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων –
Εκλογή Προέδρου και συγκρότηση αυτής σε σώμα


Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 τα ακόλουθα:

Α. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23ης Ιουνίου 2022, μετά τη συγκρότηση αυτού σε σώμα και τον καθορισμό των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του, προέβη κατά τη συνεδρίαση της 1ης Ιουλίου 2022 στον ορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, των νέων μελών της εν λόγω Επιτροπής, η οποία είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελείται από τρία (3) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εκ των οποίων δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ασκεί από συστάσεώς της, τις προβλεπόμενες στα άρθρα 11 και 12 του ν. 4706/2020 καθήκοντα και αρμοδιότητες.

Ειδικότερα ως Μέλη της ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ορίσθηκαν οι κ.κ.:
1) Μαρία Γρατσία του Νικολάου και της Μόσχας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Γεώργιος Βαγγέλας του Κωνσταντίνου και της Μαρίτσας, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Βασιλική Κωστοπούλου του Δημητρίου και της Χρυσούλας, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διευκρινίζεται, χάριν πληρότητας, ότι τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ήτοι οι κ.κ. Μαρία Γρατσία του Νικολάου και Γεώργιος Βαγγέλας του Κωνσταντίνου, πληρούν στο ακέραιο τις τασσόμενες εκ του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020), προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, γεγονός το οποίο ελέγχθηκε, διαπιστώθηκε και επιβεβαιώθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23ης Ιουνίου 2022 κατά τη λήψη αποφάσεως περί αποδόσεως στα ως άνω φυσικά της ιδιότητας του Ανεξαρτήτου Μη Εκτελεστικού Μέλους.
Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23ης Ιουνίου 2022, ήτοι είναι πενταετής, λήγουσα την 23η Ιουνίου 2027, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

Β. Τα Μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων κατά τη συνεδρίαση αυτής της 1ης Ιουλίου 2022 εξέλεξαν ομόφωνα ως Πρόεδρο της Επιτροπής την κα. Μαρία Γρατσία του Νικολάου, αφού προηγουμένως διακρίβωσαν ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ήτοι:
(α) δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και
(β) είναι απαλλαγμένο από οιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση εξάρτησης, όπως η σχέση αυτή εξειδικεύεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την αντικειμενική, ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση αυτού.

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
1) Μαρία Γρατσία του Νικολάου και της Μόσχας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.
2) Γεώργιος Βαγγέλας του Κωνσταντίνου και της Μαρίτσας, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.
3) Βασιλική Κωστοπούλου του Δημητρίου και της Χρυσούλας, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Ασπρόπυργος, 13 Ιουλίου 2022
Για την «MEVACO A.E.»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v