Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ATTICA BANK: Αποτελέσματα 9μήνου

Δήλωση Διοίκησης

Η συνολική επίδοση της Attica Bank και στο τρίτο τρίμηνο του 2019 παρέμεινε θετική, επιβεβαιώνοντας την συνεχή προσπάθεια που καταβάλλει η Διοίκηση προς την κατευθύνση της ενίσχυσης της κερδοφορίας και της εξυγίανσης του ισολογισμού της. Για ένα ακόμη τρίμηνο, ο Όμιλος συνέχισε να βελτιώνει την ρευστότητά του, καθώς αυξήθηκαν τα υπόλοιπα των καταθέσεων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 κατά 18,3%.

Αυτό οδήγησε στη μείωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις από 95,4% σε 61,5% μέσα σε ένα έτος. Όσον αφορά στις νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις, το πρώτο εννεάμηνο του 2019 εκταμιεύθηκαν περίπου €75 εκατ. και η Attica Bank συνεχίζει την προσπάθειά της να διευρύνει τη θέση της στην αγορά. Αναφορικά με την κερδοφορία, το λειτουργικό κόστος (μη συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων) μειώθηκε κατά 9% ετησίως σε επαναλαμβανόμενη βάση. Η συνεχιζόμενη μείωση του λειτουργικού κόστους καθώς και τα συνεχιζομένα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις αντιστάθμισαν τα μειωμένα έσοδα κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου. Η επίδοση της Τράπεζας κατά το τρίτο τρίμηνο επιδεικνύει ότι έχει πλέον ανακτήσει την εμπιστοσύνη του καταθετικού κοινού και προετοιμάζεται για τη συστηματική αύξηση των χορηγήσεων. Η επιτάχυνση του οικονομικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών αναμένεται ότι θα ενισχύσει την εγχώρια ζήτηση και κατ’επέκταση τη ζήτηση για κεφάλαια. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ισχυρή πεποίθηση ότι η Τράπεζα θα επιτύχει τους επιχειρηματικούς στόχους που έχει θέσει, οδηγώντας σε αύξηση των εσόδων της μέσα από την διεύρυνση της γκάμας των προιόντων και σε συγκράτηση του κόστους μέσω της αποδοτικότερης λειτουργίας της.

Βασικά Σημεία Ισολογισμού

 Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,4 δισ. ευρώ και η διάρθρωσή του παρέμεινε σταθερή.

 Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 1,8 δισ. ευρώ, ενώ οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 1,5 δισ. ευρώ και παρέμειναν στα ίδια σχεδόν επίπεδα σε σχέση με την 31.12.2018. Οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις για την περίοδο ανήλθαν σε 75 εκατ. ευρώ περίπου.

 Οι σωρευμένες προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 268 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά το εννεάμηνο 2019, οι συνολικές προβλέψεις ανήλθαν σε 18,5 εκατ. ευρώ αποτελούμενες από προβλέψεις για απομείωση δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών ύψους 15,4 εκατ. ευρώ, για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του χαρτοφυλακίου FVTOCI ύψους 8,3 εκατ. ευρώ, ενώ η αναστροφή των προβλέψεων απομείωσης στοιχείων εκτός ισολογισμού και χρεογράφων ανήλθε σε 5,2 εκατ. ευρώ.

 Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Ratio) ανέρχεται σε 39,4% (2018:33,5%), ενώ η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Cash Coverage Ratio) από τις συνολικές προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις, ανέρχεται σε 32,2% (2018:34%) χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

 Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2,5 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 18,3% σε σχέση με την 30.09.2018.

 Ο δείκτης δανείων και προκαταβολών σε πελάτες (μετά από προβλέψεις) προς καταθέσεις ανήλθε σε 61,5% για τον Όμιλο, μειωμένος σε σχέση με την 31.12.2018 και σημαντικά μειωμένος σε σχέση με την 30.09.2018 (95,4%).Ο Δείκτης Δανείων (προ προβλέψεων) προς Καταθέσεις για τον Όμιλο ανήλθε σε 72,3% κατά την 30.09.2019 και εμφανίζεται μειωμένος έναντι της 31.12.2018 (80,9%).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v