Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καραμολέγκος: Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων 6μήνου

Η εταιρεία "ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε." γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01/2020 - 30/06/2020, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.karamolegos-bkr.gr την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v