Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Pasal: Τα αποτελέσματα εξαμήνου

Η PASAL Development Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα κέρδη του Α΄ εξαμήνου 2020 μετά από φόρους
που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής ανήλθαν σε € 27,7 εκ. έναντι € 8,5 εκ. την
αντίστοιχη περίοδο του 2019. Τα ενοποιημένα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
ανήλθαν σε € 2,2 εκατ., έναντι ζημιών € 125 χιλ. το 2019. Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα
έχει ενσωματωθεί και η επίδραση από την Συμφωνία εξυγίανσης (η οποία είχε εγκριθεί στις
29.08.2019 και έχει πλέον υλοποιηθεί πλήρως στις 30.06.2020) με κέρδη από διακοπείσες
δραστηριότητες ύψους € 25,6 εκ.
Τα έσοδα του Ομίλου, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, για την χρήση Α΄ εξαμήνου ανήλθαν
σε € 770 χιλ. έναντι € 709 χιλ. το αντίστοιχο διάστημα του 2019.
Η αξία των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου την 30.06.2020 διαμορφώθηκε σε € 31,8 εκατ.
αντί € 31,1 εκατ. την 31.12.2019.
Η ενοποιημένη Καθαρή Θέση του Ομίλου ανήλθε σε € 8,4 εκ. έναντι αρνητικής καθαρής θέσης
€ 19,5 εκ. στις 31.12.2019. Σημειώνεται ότι μετά την 30η
Ιουνίου 2020 (στις 9.07.2020)
ολοκληρώθηκε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία καλύφθηκε πλήρως, με την άντληση
κεφαλαίων €10 εκ. ενισχύοντας περαιτέρω την καθαρή θέση της Εταιρίας και του Ομίλου.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει σε προπαρασκευαστικές
ενέργειες για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά των κατωτέρω περιουσιακών
στοιχείων στην Εταιρεία:
(α) Σε συνέχεια της από 7 Αυγούστου 2020 ανακοίνωσης της Εταιρείας, το 20% ενός
χαρτοφυλακίου τριών (3) ακινήτων logistics (αποθηκευτικών χώρων) που βρίσκονται στον
Ασπρόπυργο Αττικής αξίας 38 εκ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 80% θα αποκτηθεί με αγορά
από την Εταιρεία με καταβολή μετρητών. Σημειώνεται ότι η απόκτηση των ανωτέρω ακινήτων
εξακολουθεί να τελεί υπό ορισμένες αιρέσεις.
(β) Του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «JPA A.E.» η οποία έχει αναλάβει
την εκτέλεση του έργου «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση δέκα
(10) Σχολικών Μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ». Σημειώνεται ότι το σύνολο του
Η ενδιάμεση οικονομική έκθεση και τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2020 θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.pasal.gr) στις 18/09/2020
μετοχικού κεφαλαίου της «JPA A.E.» απέκτησε τον Οκτώβριο του 2019 ο βασικός μέτοχος
της Εταιρείας «Sterner Stenhus Greece ΑB». Η μεταβίβαση των παραπάνω μετοχών τελεί υπό
την αίρεση της λήψης σχετικών εγκρίσεων από τους αρμόδιους φορείς.
Εφόσον ικανοποιηθεί το σύνολο των αιρέσεων και εγκρίσεων, η συνολική αξία των στοιχείων
που θα εισφερθούν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης των
€ 20 εκ. περίπου. Για τον ακριβή προσδιορισμό της αξίας αυτής και σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, η Εταιρεία έχει αναθέσει τη διενέργεια αποτιμήσεων. Μετά την ολοκλήρωση των
αποτιμήσεων και λοιπών προπαρασκευαστικών ενεργειών, θα ακολουθήσει σχετική
ανακοίνωση - πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ενώ θα
δημοσιευθούν οι σχετικές αποτιμήσεις και έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με
τη νομοθεσία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v