Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

BYTE COMPUTER: Αποτελέσματα εννεαμήνου

Σε απάντηση της από 18/11/2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικώς με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του Covid-19 στην διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών μας κατά το γΆ τρίμηνο της χρήσης του 2020, η ΒΥΤΕ COMPUTER ABEE προβαίνει στην ακόλουθη ανακοίνωση:

Στο εννεάμηνο 01/01-30/9/2020 για την εταιρεία:

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 19.697.565,85¤έναντι 20.214.728,76¤ το 2019,σημειώνοντας μείωση 2,56%.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων(ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 1.151.122,60¤ έναντι 752.764,69¤ το 2019 σημειώνοντας αύξηση 52,92%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1.863.352,55¤ έναντι 1.276.328,92¤ το 2019, σημειώνοντας αύξηση 45,99%.

Στο εννεάμηνο 01/01-30/9/2020 για τον όμιλο:

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 21.969.466,52¤ έναντι 22.694.975,11¤ το 2019, σημειώνοντας μείωση 3,20%.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων ανήλθαν (ΕΒΙΤ) σε 1.277.347,86¤ έναντι 820.464,17¤ το 2019, σημειώνοντας αύξηση 55,68%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1.996.051,02¤ έναντι 1.349.026,83¤, σημειώνοντας αύξηση 47,96%.

Ανάλογες είναι και οι μεταβολές του γ΄ τριμήνου του 2020 έναντι του γ΄ τριμήνου του 2019.

Ειδικότερα,

 για την εταιρεία:

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 6.987.080,51¤ έναντι 7.301.140,97¤ σημειώνοντας μείωση 4,3%.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων(ΕΒΙΤ) της εταιρείας ανήλθαν σε 283.811,08¤ έναντι 336.511,82¤ το 2019 σημειώνοντας μείωση  15,66%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας ανήλθαν σε 563.618,96¤ έναντι 443.494,73¤ το 2019, σημειώνοντας αύξηση 27,09%.

Για τον όμιλο :

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 7.565.440,03¤ έναντι 7.805.992,32¤ σημειώνοντας μείωση 3,08%.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων(ΕΒΙΤ) της εταιρείας ανήλθαν σε 286.759,86¤ έναντι 317.012,52¤ το 2019 σημειώνοντας μείωση  9,54%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας ανήλθαν σε 569.292,29¤ έναντι 425.702,01¤ το 2019, σημειώνοντας αύξηση 33,73%.

Στο ερώτημα για τις σημαντικές μεταβολές στην δανειακή και κεφαλαιακή διάρθρωση και τα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας μας, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά το γ΄ τρίμηνο της χρήσης του 2020, η εταιρεία μας ενημερώνει, ότι δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση ή/και κεφαλαιακή διάρθρωση, καθώς και λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης της εν σχέσει με τα αντίστοιχα μεγέθη κατά την 30/6/2020

Συνολικός Δανεισμός

 

30/6/2020

30/09/2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

5.828.149,53

5.772.569,26

ΟΜΙΛΟΣ

6.301.149,53

6.245.569,26

Ίδια Κεφάλαια

 

30/6/2020

30/09/2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

14.692.236,06

14.911.674,00

ΟΜΙΛΟΣ

14.702.579,75

14.917.308,66

 Τέλος, ως προς τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στα οικονομικά μεγέθη του ομίλου ΒΥΤΕ, σας ενημερώνουμε, ότι τα ως άνω μεγέθη δεν έχουν επηρεασθεί αρνητικώς κατά το εννεάμηνο του 2020 και με τις μέχρι τώρα προβλέψεις για τον περιορισμό της νόσου στο άμεσα προσεχές μέλλον, δεν διαφαίνεται ότι θα επηρεασθεί αρνητικώς η πορεία του Ομίλου.

Η Διοίκηση του Ομίλου έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων της, των πελατών και των συνεργατών της  από την διασπορά του COVID-19, συμφώνως προς τα εκάστοτε ισχύοντα κυβερνητικά και υγειονομικά μέτρα, καθώς και μέτρα για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης επιχειρηματικής και επιχειρησιακής λειτουργίας των εταιρειών του Ομίλου μας. και την συνεπή εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών μας έναντι όλων των πελατών μας και υπό τις παρούσες δυσμενείς και έκτακτες συνθήκες.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v