Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MERMEREN: Αποτελέσματα 2020

H Mermeren ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα γιά την περίοδο από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020.

Για την συγκεκριμένη περίοδο, η Mermeren Kombinat AD Prilep (η «Εταιρεία»), προέκυψαν έσοδα από
πωλήσεις ύψους €22.133.336, πράγμα που συνιστά μείωση της τάξης του 38,8 % σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Το λειτουργικό κέρδος για την περίοδο ανέρχεται στα € 8.837.300, σε σύγκριση με το λειτουργικό κέρδος για την ίδια περίοδο τού 2019 ποσού € 22.364.432, παρουσιάζοντας μείωση 60,49% Το EBITDA γιά την περίοδο απο 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020 είναι €11.099.837, σε σύγκριση με €24.063.340 τής ιδίας περιόδου του προηγουμένου έτους, ή μείωση 53,87%. Το καθαρό αποτέλεσμα μετά φόρων είναι θετικό, ύψους €8.291.583 σημειώνοντας μείωση 58,80 % σε σύγκριση με τα κέρδη για την ίδια περίοδο πέρυσι, ποσού €20.124.798.

Τα λειτουργικά έξοδα ανέρχονται στο ποσόν των € 14.360.035 και αντιπροσωπεύουν πτώση 7,60% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Δ. Το κόστος των ανταλλακτικών και αναλώσιμων ήταν μειωμένο κατά 1,74% , ενώ τα έξοδα προσωπικού ήταν μειωμένα κατά 4,47%.

Τα έξοδα υπηρεσιών τρίτων ήταν μειωμένα κατά 26,66%. Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε €2.258.617, και ήταν υψηλότερες κατά 33,31% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. ΣΤ. Δεν υπήρξε σημαντική διαγραφή πάνω από το 30% τής συνολικής αξίας των παγίων.

Την 16 Οκτωβρίου 2020 και σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με αρ. 02-5420/3, μέρος των κερδών εις νέον που πραγματοποιήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 ποσού €8.014.527 διατέθηκαν για διανομή μερισμάτων. Κατά την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 η Εταιρεία κατέβαλε μερίσματα στους μετόχους της συνολικού καθαρού ποσού €7.926.902 ευρώ και επιπλέον 86.027 ευρώ σχετικά με φόρους επί των καταβληθέντων μερισμάτων.

Τα Δάνεια της Εταιρείας για την περίοδο Ιανουαρίου έως Δεκεμβρίου 2020, μειώθηκαν κατά €157.411 σε σύγκριση με τις προηγούμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Επιπτώσεις τής πανδημίας COVID-19 στην εταιρεία:
- Κατά τη διάρκεια του 2020, η Εταιρεία συνέχισε τις δραστηριότητές της σε συνθήκες παγκόσμιας πανδημίας και κρίσης μέσα στην χώρα, λόγω της εξάπλωσης του ιού Covid-19 , και σε μέρος του έτους επίσης σε συνθήκες όπου κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε στη χώρα (18/03/2020 - 22/06/2020). Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, προσαρμοζόμενη στους νέους όρους, η Εταιρεία ανέλαβε διάφορες ενέργειες και προσάρμοσε πλήρως τη λειτουργία της στις συστάσεις και τα διατάγματα που εξέδωσε η Κυβέρνηση για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Προκειμένου να προστατεύσει την υγεία των εργαζομένων και των συνεργατών της, η Εταιρεία ανέλαβε οργανωτικές και τεχνικές ενέργειες, οι οποίες επέτρεψαν τη συνέχεια της δραστηριότητας της Εταιρείας:

- Προκειμένου να μετριαστεί η μείωση των πωλήσεων, εισήχθησαν εναλλακτικοί τρόποι παρουσίασης προϊόντων σε αγοραστές / επιθεωρητές. Τεχνολογία και εργαλεία διαδικτύου όπως υψηλής ποιότητας φωτογραφές / βίντεο και τηλεδιασκέψεις χρησιμοποιήθηκαν στην θέση της φυσικής παρουσίας των αγοραστών.

- Για την προστασία του προσωπικού της, η Εταιρεία υιοθέτησε μέτρα για την ενίσχυση της κοινωνικής απόστασης κατά τη διάρκεια της εργασίας , διπλασίασε τον αριθμό των μέσων μεταφοράς του προσωπικού, προώθησε και οργάνωσε απομακρυσμένη εργασία όπου ήταν δυνατόν. Ωστόσο, η Εταιρεία υπέστη σημαντικές συνέπειες λόγω της πανδημίας Covid-19.

- Μειωμένες πωλήσεις, που οφείλονται κυρίως στην παγκόσμια ύφεση και κατά ένα μέρος επίσης στους επιβαλλόμενους ταξιδιωτικούς περιορισμούς των αγοραστών προϊόντων. Σημειώνεται ότι πριν από την επιβολή του πανδημικού μέτρου, απαιτείτo φυσική παρουσία αγοραστή για την επιθεώρηση και την επιλογή των προϊόντων.

- Η μειωμένη παραγωγή αποδίδεται εν μέρει στο μειωμένο εργατικό δυναμικό λόγω της προσωρινής απομάκρυνσης από την εργασία ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων σύμφωνα με τις συστάσεις και τα μέτρα της κυβέρνησης για την αποτροπή της εισαγωγής και εξάπλωσης του κοροναϊού Covid-19.

- Καθυστερήσεις στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, παράδοση εξοπλισμού, αναλωσίμων, ανταλλακτικών κ.λπ.

Ι. Προοπτικές: Η ζήτηση προϊόντων μαρμάρου συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της οικονομίας. Η παγκόσμια μερική ή ολική διακοπή λειτουργίας εργοστασίων και εργοταξίων οδήγησε σε επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας. Επομένως, οι προοπτικές για το 2021 δεν μπορούν να αξιολογηθούν επί του παρόντος , καθώς εξαρτώνται από την έκταση της παγκόσμιας ύφεσης και τη δυνατότητα ανάκαμψης. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα πρώτα αισιόδοξα σημάδια ανάκαμψης, ιδίως για την οικονομία τής Κίνας προς την οποία κατευθύνεται μεγάλο μέρος των εξαγωγών τής Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v