Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Αποτελέσματα 2020

Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοινώνει σήμερα σειρά συντονισμένων και στοχευμένων ενεργειών, με στόχο την επιτάχυνση του πλάνου μείωσης των NPEs της Τράπεζας Πειραιώς και την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης (Σχέδιο Sunrise).

Το πλάνο περιλαμβάνει τρεις πυλώνες:

1. Την επιτάχυνση του σχεδίου μείωσης των NPEs με στόχο την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη NPE στους επόμενους 12 μήνες, μέσω της τιτλοποίησης και στη συνέχεια αποαναγνώρισης NPEs συνολικής εκτιμώμενης μεικτής λογιστικής αξίας €19 δισ. (συμπεριλαμβανομένων των τιτλοποιήσεων NPEs Phoenix και Vega που έχουν ήδη ανακοινωθεί). Κάνοντας το επόμενο σημαντικό βήμα στην επιτάχυνση του σχεδίου μείωσης των NPEs, η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε σήμερα αίτηση για την ένταξη στο Πρόγραμμα «Ηρακλής» της νέας τιτλοποίησης NPEs με κωδική ονομασία “Sunrise 1” ύψους περίπου €7 δισ.,

2. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings κατά περίπου €1,0 δισ. μέσω δημόσιας προσφοράς με κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης, η οποία σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες κεφαλαιακές ενέργειες που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απομειώνουν την αξία των μετόχων, θα οδηγήσουν σε σωρευτική κεφαλαιακή ενίσχυση περίπου €2,6 δισ., συμπεριλαμβάνοντας δυνητική έκδοση υβριδικών τίτλων ΑT1 μέχρι ποσού περίπου €0,6 δισ.,

3. Ένα αναλυτικό πρόγραμμα μετασχηματισμού της Τράπεζας Πειραιώς με στόχο την ενίσχυση των κερδών προ προβλέψεων μέσω συντονισμένων ενεργειών ενδυνάμωσης των εσόδων και μείωσης του λειτουργικού κόστους, με βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και ενίσχυση της ψηφιακής πλατφόρμας της Τράπεζας. Η υλοποίηση των ανωτέρω στρατηγικών πυλώνων αναμένεται να επιτρέψει στον Όμιλο Πειραιώς την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων του:

 Μονοψήφιο δείκτη NPE στους επόμενους 12 μήνες και χαμηλότερα από 3% μεσοπρόθεσμα, με διαρκή διαχείριση των NPEs μέσω οργανικών και μη οργανικών ενεργειών, ενσωματώνοντας τυχόν εισροές σχετιζόμενες με το COVID-19. Τα NPEs της Τράπεζας αναμένεται να μειωθούν από €22,5 δισ. στο τέλος του 2020, σε περίπου €3,6 δισ. στους επόμενους 12 μήνες και σε περίπου €1 δισ. σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα,

 Συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας υψηλότερο από 16%, ακολούθως της βελτιωμένης οργανικής παραγωγής κεφαλαίου και της έκδοσης χρεογράφων σε πλήρη συμμόρφωση με τους στόχους MREL της Τράπεζας,

 Δείκτη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων υψηλότερο από 10%, αναδεικνύοντας τη δυναμική του επιχειρηματικού μοντέλου της Τράπεζας μετά τη μείωση των NPEs.

Αποτελέσματα 2020 & Στρατηγικός Σχεδιασμός

Δήλωση Διοίκησης «Το 2020 ανταπεξήλθαμε σε αντίξοες συνθήκες, επιτυγχάνοντας σημαντικούς στόχους ορόσημα που έθεσαν τις βάσεις για τον στρατηγικό σχεδιασμό της επόμενης ημέρας για την Τράπεζα Πειραιώς.

Η σταθερή μας πρόοδος κατά τη διάρκεια του 2020 αντικατοπτρίζεται στις νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους €6,3 δισ., στις νέες εισροές καταθέσεων €5,1 δισ. από τον ιδιωτικό τομέα και στην ανθεκτικότητα των βασικών μας οργανικών εσόδων.

Παράλληλα, πετύχαμε λειτουργική απόδοση μέσω της περαιτέρω μείωσης του κόστους χάρη στο σχέδιο μετασχηματισμού που εφαρμόζουμε.

Η πρόοδος αυτή αναδεικνύει τις προοπτικές που διανοίγονται για την Τράπεζα Πειραιώς και την πορεία που μπορεί να διαγράψει μόλις ανακάμψει το μακροοικονομικό περιβάλλον. Σήμερα πραγματοποιούμε ένα πρόσθετο σημαντικό βήμα προς τα εμπρός αναφορικά με το πλάνο εξυγίανσης του ισολογισμού μας, το οποίο υλοποιούμε με συνέπεια τα τελευταία χρόνια. Βήμα που θα επιτρέψει να επικεντρωθούμε στις βασικές μας δραστηριότητες που δεν είναι άλλες από τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας.

Ο παραπάνω στόχος ενσωματώνεται στο νέο στρατηγικό σχέδιο “Sunrise” της Τράπεζας Πειραιώς. Το Sunrise αποτελείται από μια σειρά συναλλαγών-ορόσημα που θα εξυγιάνουν οριστικά τον ισολογισμό της Τράπεζας και θα υποστηρίξουν μια ελκυστική οικονομική προοπτική, βασισμένη στην κερδοφόρο ανάπτυξη.

Οι συναλλαγές Phoenix-Vega ύψους €7 δισ. αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος έτους με τη συμβολή του προγράμματος «Ηρακλής», που μας παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης των συναλλαγών, προκειμένου να προχωρήσουμε με ταχύτερο ρυθμό στην οριστική μείωση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs).

Για τους επόμενους 12 μήνες έχει προγραμματιστεί επιπρόσθετη μείωση €12 δισ. NPEs , γεγονός που θα μας φέρει γρηγορότερα σε μονοψήφιο δείκτη NPE, επιτρέποντάς μας να επιτύχουμε μεσοπρόθεσμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 10%.

Για την υλοποίηση του σχεδίου “Sunrise”, μια σειρά από άρτια συντονισμένες και στοχευμένες δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης με σωρευτικό όφελος περίπου €2,6 δισ. ακολουθούν σταδιακά στην επόμενη περίοδο, εκ των οποίων περίπου €1 δισ. από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω ανοικτής προσφοράς και με παράλληλη κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης.

Ταυτόχρονα, πέραν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, επιπρόσθετες ενέργειες με συνολική θετική επίπτωση στα κεφάλαιά μας €1 δισ., είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Ειδικότερα, (α) κέρδη ύψους €0,4 δισ. από το χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων έχουν ήδη πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2021, (β) €0,3 δισ. από την πώληση της δραστηριότητας αποδοχής καρτών και (γ) €0,3 δισ. από συνθετικές τιτλοποιήσεις επιλεγμένων χαρτοφυλακίων εξυπηρετούμενων δανείων.

Με τις δύο τελευταίες συναλλαγές, εκείνης των καρτών, καθώς και την πρώτη συνθετική τιτλοποίηση, οι οποίες και οι δύο αποτελούν τις πρώτες συναλλαγές του είδους τους για την ελληνική τραπεζική αγορά, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε σήμερα την υπογραφή των συμφωνιών με στρατηγικούς διεθνείς εταίρους. Επιπρόσθετα, σήμερα υποβάλαμε την αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα «Ηρακλής» της καινούργιας μας τιτλοποίησης με την επωνυμία “Sunrise 1” συνολικού ύψους NPEs €7 δισ.

Από θέση ισχύος και με έναν πλήρως εξυγιασμένο ισολογισμό, γυρνάμε σελίδα σε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Τράπεζας Πειραιώς.

Η αναμενόμενη υποστήριξη των μετόχων μας στην προγραμματισμένη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, αποτελεί απόδειξη για το μέλλον που διαγράφεται για την Τράπεζα Πειραιώς και τις ελκυστικές αποδόσεις που θα μπορέσει να προσφέρει η Τράπεζά μας τα επόμενα χρόνια.» 

 Κέρδη από χαρτοφυλάκιο ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί το 1ο 3μηνο του 2021 – €0,2 δισ. κεφαλαιακό κέρδος

 Επιπλέον κέρδη από εμπορικές συναλλαγές επί κρατικών ομολόγων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί το 1ο 3μηνο του 2021 – €0,2 δισ. κεφαλαιακό κέρδος Απόσχιση και πώληση της υπηρεσίας αποδοχής καρτών με τίμημα €0,3 δισ.

 Η πρώτη ελληνική τράπεζα που υλοποιεί τέτοια συναλλαγή, ακολουθώντας τη βέλτιστη διεθνή πρακτική

 Απόσχιση της πλατφόρμας αποδοχής καρτών, με ηγετική θέση στην αγορά με μερίδιο άνω του 20% και πάνω από 170 χιλιάδες εμπόρους, ισχυρή παρουσία στις ΜΜΕ και το ηλεκτρονικό εμπόριο

 Μακροχρόνια αποκλειστική εμπορική συνεργασία με την Euronet Worldwide

 Υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας στις 16 Μαρτίου 2021

 Το τίμημα της συναλλαγής διαμορφώνεται σε €0,3δισ. Συνθετικές τιτλοποιήσεις με προσδοκώμενη θετική κεφαλαιακή επίπτωση €0,3 δισ.

 Πρωτοποριακή συναλλαγή για την ελληνική αγορά

 Η συναλλαγή αφορά σε αγορά ασφαλίστρου προστασίας έναντι πιστωτικών ζημιών από ιδιώτες επενδυτές σε επιλεγμένα χαρτοφυλάκια ενήμερων δανείων

 Στόχος η τιτλοποίηση χαρτοφυλακίων €2 δισ. Σταθμισμένου Έναντι Κινδύνων Ενεργητικού (RWA) σε δύο διακριτές συναλλαγές

 Για την 1η συναλλαγή ύψους €0,8 δισ. RWA, υπεγράφη συμφωνία στις 11 Μαρτίου 2021 με την Christofferson Robb & Company (“CRC”). Η 2η συναλλαγή ύψους €1,2 δισ. προγραμματίζεται για το τέλος του 2021

 H προσδοκώμενη θετική επίπτωση που προκύπτει στα κεφάλαια από την 1η συναλλαγή διαμορφώνεται σε €0,1 δισ., ενώ αναμένεται να ανέλθει στα €0,3 δισ. με την ολοκλήρωση της 2ης συναλλαγής Κεφαλαιακές Ενέργειες €1 δισ.

Η Χρηματοοικονομική Επίδοση του 2020 Τοποθετεί την Πειραιώς σε Θέση Εκκίνησης Επιχειρηματική πρόοδος με €1,9 δισ. καθαρά έσοδα

 Καθαρά έσοδα τόκων +4% ετησίως στα €1.486 εκατ. υποστηριζόμενα από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης και τα €6,3 δισ. νέα δάνεια (άνοδος 62% σε ετήσια βάση)

 Σταθερά καθαρά έσοδα προμηθειών σε ετήσια βάση, στα €317 εκατ. ή 0,5% επί του ενεργητικού παρά το αντίξοο εξωτερικό περιβάλλον

 Περίπου 95% των συνολικών εσόδων προέρχεται από βασικές τραπεζικές πηγές εσόδων Λειτουργική αποτελεσματικότητα με €0,9 δισ. έξοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση

 Λειτουργικά έξοδα στα €891 εκατ. μειωμένα κατά 7% ετησίως σε συγκρίσιμη βάση

 Η πρόοδος στη λειτουργική αποτελεσματικότητα αποτυπώνεται στο δείκτη κόστους προς έσοδα, ο οποίος διαμορφώνεται στο 47%, σε σχέση με 53% το προηγούμενο έτος

 Περίπου 1.200 εργαζόμενοι υπέβαλαν αίτηση στο πρόγραμμα αποχώρησης στα τέλη του 2020, διασφαλίζοντας την εξοικονόμηση περίπου €45 εκατ. ετησίως Επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα που φανερώνουν ανθεκτικότητα

 Κέρδη προ φόρων €312 εκατ. το 2020 προσαρμοσμένα για τα έξοδα αναδιοργάνωσης προσωπικού και έκτακτες προβλέψεις

 Περίπου €695 εκατ. προβλέψεις για τις COVID-19 ζημίες και άλλες προβλέψεις στο πλαίσιο του νέου πλάνου για μείωση των NPEs

 Αποτελέσματα προ φόρων ζημιογόνα κατά €530 εκατ. Ενισχυμένη ρευστότητα και ικανοποιητική κεφαλαιακή θέση

 Δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 15,8% έναντι τρέχουσας εποπτικής απαίτησης 11,25%

 Δείκτης CET1 13,8% έναντι τρέχουσας εποπτικής απαίτησης 6,33%

 Δείκτης κάλυψης ρευστότητας 175%, δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις 77% Ποιότητα Ενεργητικού

 Οργανική μείωση NPEs €2 δισ. ή 8% εν μέσω της κρίσης του COVID-19

 Ικανοποιητικές εκροές παρά την αναστολή διεξαγωγής πλειστηριασμών

 35% pro forma δείκτης NPE από 49% το 2019 λαμβάνοντας υπόψη τις τιτλοποιήσεις Phoenix & Vega ύψους €7 δισ., για τις οποίες έχουν ήδη υπογραφεί δεσμευτικές συμφωνίες και για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων «Ηρακλής», υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων 5 | 16 Μαρτίου 2020 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2020 & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Σχέδιο Sunrise: Νέα Τράπεζα Πειραιώς Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Financial Holdings ενέκρινε σήμερα ένα ολιστικό στρατηγικό σχέδιο για να επιταχύνει δραστικά την προσπάθεια μείωσης των NPEs και να ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή θέση του Ομίλου μέσω ενός συνδυασμού συντονισμένων δράσεων (σχέδιο Sunrise). Το σχέδιο Sunrise θα μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, διατηρώντας παράλληλα μια ισχυρή κεφαλαιακή θέση και βελτιώνοντας ουσιαστικά τις χρηματοοικονομικές προοπτικές του Ομίλου Πειραιώς.

Το σχέδιο Sunrise περιλαμβάνει τρεις συνδετικούς πυλώνες: 1. Επιτάχυνση του προγράμματος μείωσης NPEs του Ομίλου Πειραιώς μέσω της τιτλοποίησης και της επακόλουθης αποαναγνώρισης NPEs με συνολική εκτιμώμενη μεικτή λογιστική αξία έως και €19 δισ. (συμπεριλαμβανομένων των τιτλοποιήσεων που έχουν ήδη ανακοινωθεί, συγκεκριμένα τα Projects Phoenix και Vega). Οι επιπλέον τιτλοποιήσεις NPEs, Sunrise 1 και Sunrise 2 με μεικτές λογιστικές αξίες €7 δισ. και €4 δισ. αντίστοιχα, προβλέπεται να υλοποιηθούν χρησιμοποιώντας το Ελληνικό Σχέδιο Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων 2 ("HAPS2").

Τα χρεόγραφα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes) περίπου €6,5 δισ. θα διακρατηθούν από τον Όμιλο, ενώ η πλειοψηφία των μεσαίας και χαμηλής προεξοφλητικής προτεραιότητας χρεογράφων σχεδιάζεται να διανεμηθεί στους μετόχους του Ομίλου (υπό την επιφύλαξη λήψης των εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων). Επιπλέον, επικουρώντας την προσπάθεια εξυγίανσης του ενεργητικού, διερευνάται η πώληση εκτός του πλαισίου HAPS2 επιλεγμένων χαρτοφυλακίων NPEs με συνολική μεικτή λογιστική αξία έως και €1,5 δισ.

Η Τράπεζα Πειραιώς στοχεύει να επιτύχει μονοψήφιο δείκτη NPE μετά την ολοκλήρωση αυτών των πωλήσεων, εντός των επόμενων 12 μηνών. 2. Σειρά ενεργειών κεφαλαιακής ενίσχυσης, με σωρευτικό όφελος περίπου €2,6 δισ.:  Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings μέσω δημόσιας προσφοράς με κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης ύψους €1,0 δισ..

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μαζί με τις υπόλοιπες εταιρικές ενέργειες που ενισχύουν τα κεφάλαια, θα ισχυροποιήσουν την ικανότητα της Τράπεζας να απορροφήσει ζημίες που απορρέουν από την επιταχυνόμενη μείωση των NPEs ύψους περίπου €12 δισ.

Οι όροι της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται να καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο (υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της συγκατάθεσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας)

 Έκδοση χρεογράφων Additional Tier 1 ύψους €0,6 δισ. από την Πειραιώς Financial Holdings

 Επιπρόσθετες ενέργειες άντλησης κεφαλαίων, όπως: (i) πραγματοποίηση κερδών από το χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων εντός του πρώτου τριμήνου του 2021 (ii) απόσχιση και πώληση της πλατφόρμας merchant acquiring της Τράπεζας και (iii) την αγορά πιστωτικής προστασίας σε χαρτοφυλάκια επιλεγμένων εξυπηρετούμενων δανείων (συνθετική τιτλοποίηση).

Οι δύο τελευταίες συναλλαγές ανακοινώθηκαν σήμερα. 3. Ένα ισχυρό επιχειρησιακό σχέδιο εξορθολογισμού για την ενίσχυση της προ προβλέψεων κερδοφορίας μέσω συνδυασμού ενίσχυσης των εσόδων και μείωσης του λειτουργικού κόστους λόγω βελτιώσεων της απόδοσης και ψηφιοποίησης της λειτουργίας του Ομίλου. Αυτή η αυξημένη απόδοση θα βοηθηθεί εν πολλοίς από το βελτιούμενο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Η υλοποίηση του Σχέδιου “Sunrise” θα επιτρέψει:

 Τη δραστική επιτάχυνση του πλάνου μείωσης του αποθέματος των NPEs και την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη NPE στους επόμενους 12 μήνες

 Την ενίσχυση των κεφαλαίων της Τράπεζας σε επίπεδα σταθερά άνω των εποπτικών απαιτήσεων τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα  Την ουσιαστική βελτίωση της ικανότητας του Ομίλου Πειραιώς για παραγωγή κεφαλαίων και τη στόχευση για οργανική κερδοφορία εφεξής

 Τη δημιουργία μιας ανανεωμένης τράπεζας με ηγετική θέση στην Ελλάδα, ικανή να στηρίξει την επανεκκίνηση της οικονομίας της χώρας Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Στο πλαίσιο του Σχεδίου “Sunrise”, το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Financial Holdings αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την παροχή εξουσιοδότησης αναφορικά με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στις 7 Απριλίου 2021. Υπό την αίρεση της παροχής της έγκρισης των μετόχων, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα Απριλίου και να ολοκληρωθεί στις αρχές Μαΐου 2021.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται να διεξαχθεί μέσω βιβλίου προσφορών σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές και δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα. Οι Goldman Sachs Bank Europe SE και UBS Europe SE ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς Financial Holdings στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v