Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MLS: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων και υποθέσεων

Η MLS δημοσιεύει τα οικονομικά αποτελέσματα που αφορούν τη χρήση του 2019.

Όσον αφορά τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας στις 31-12-2018, με βάση τα νέα
δεδομένα που προέκυψαν για την εταιρία τον Οκτώβριο του 2020 (όταν και έγινε ο έλεγχος της
Deloitte) η Deloitte πρότεινε και η εταιρία αποδέχθηκε να μεταβάλει τη λογιστική της πολιτική
σχετικά με τη μέθοδο αναγνώρισης και απόσβεσης των άυλων περιουσιακών της στοιχείων, ώστε
να εφαρμόσει τη μέθοδο των συνθετικών στοιχείων. Έτσι λοιπόν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία
της εταιρίας στις 31-12-2018 αποτιμήθηκαν με βάση τα νέα δεδομένα σε 17,2 εκ. ευρώ.
Αντίστοιχα για τις 31-12-2019 η εταιρία ανέθεσε εκ νέου στην Deloitte την αποτίμηση των άυλων
περιουσιακών στοιχείων με βάση τα τωρινά δεδομένα πωλήσεων και η τελευταία τα αποτίμησε
σε 2,3 εκ. ευρώ (λόγω μεγάλης πτώσης των πωλήσεων). Προκύπτουν λοιπόν για το 2019 μεγάλου
ύψους λογιστικές ζημιές, EBITDA -11,9 εκ. ευρώ και ζημίες μετά φόρων -31,2 εκ. ευρώ. Ο
κύκλος εργασιών για το 2019 ανήλθε σε 14,7 εκ. ευρώ.
Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2019 που ανακοινώνονται σήμερα αντανακλούν την βούληση
της εταιρίας να επικεντρωθεί στο μέλλον και στη νέα της πορεία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v