Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΛΑΝΑΚΑΜ: Αποτελέσματα 9μήνου

Σε συνέχεια της επιστολής με ημερομηνία 9.11.2021 που έχει σταλεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγορά, η εταιρεία ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. προβαίνει στην παρακάτω ανακοίνωση αναφορικά με τα βασικά οικονομικά μεγέθη κατά το Γ’ Τρίμηνο της χρήσης 2021 και τις εξελίξεις στον τομέα δραστηριότητά της.

Αναλυτικά παρατίθενται τα βασικά οικονομικά μεγέθη της περιόδου 01/01/2021 – 30/09/2021 καθώς και του Γ’ τριμήνου 2021, καθώς και συγκριτικά αυτών για τον Όμιλο και την Εταιρεία.

Η εταιρεία επηρεάζεται δυσμενώς από την πανδημία «covid-19». Ο κύριος κωδικός δραστηριότητας της εταιρείας εντάσσεται στις πληττόμενες κατηγορίες επιχειρήσεων και ο κωδικός δραστηριότητας των καταστημάτων λιανικής πώλησης ιματισμού ανήκει σε αυτούς τους κωδικούς που επιβλήθηκε υποχρεωτική αναστολή των λειτουργιών βάση υπουργικής απόφασης.

Ο κύκλος εργασιών στο Γ Τρίμηνο του 2021 παρουσιάζει αύξηση 25,84% για την εταιρεία και 26,65% για τον όμιλο σε σχέση με το Γ Τρίμηνο του 2020 παρόλο των επιπτώσεων της πανδημίας covid-19. Η διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί τις εξελίξεις της Πανδημίας «COVID-19», αξιολογεί τους κινδύνους και λαμβάνει όποια μέτρα κρίνονται αναγκαία για τον περιορισμό των επιπτώσεων της Πανδημίας στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας και την διασφάλιση την επιχειρηματική λειτουργία της εταιρείας και του ομίλου.

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι το εν λόγω υγειονομικό γεγονός, δεν θα επηρεάσει την συνέχιση της δραστηριότητας του ομίλου.

Κατόπιν των ανωτέρω η διάρθρωση του δανεισμού της Εταιρείας και του Ομίλου και τα ίδια κεφάλαια στις 30/09/2021 και στην 30/06/2021 διαμορφώνονται ως εξής:

Η διατήρηση των δεδομένων στις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις κατά το Γ τρίμηνο 2021 στον Όμιλο και στην Εταιρεία οφείλεται στον εξορθολογισμό και τις οικονομίες κλίμακος παράλληλα με την ενίσχυση του τζίρου της εταιρείας ,για την διατήρηση της ταμειακής ρευστότητας της εταιρείας λόγω των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης του covid-19 και της ενεργειακής κρίσης. Οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης δεν έχουν επηρεάσει την οικονομική κατάσταση της εταιρείας λόγω της περιοδικότητας των παραγγελιών – πωλήσεων. Η συνέχιση της ενεργειακής κρίσης δεν αναμένεται να επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις. Στο Γ’ Τρίμηνο του 2021 δεν σημειώθηκαν άλλες σημαντικές μεταβολές στα λοιπά μεγέθη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v