Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΠΗΤΡΟΣ: Αποτελέσματα 9μήνου

Η εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίμηνο και το εννεάμηνο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2021.

Τα κυριότερα στοιχεία της επισκοπούμενης περιόδου :

1. Η σύγκριση των πωλήσεων της επισκοπούμενης περιόδου του εννεαμήνου και του Γ΄τριμήνου 2021 γίνεται με τις πωλήσεις της συνεχιζόμενης δραστηριότητας της αντίστοιχης περιόδου του 2020.

2. Ο κύκλος εργασιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η σιδηρεμπορική δραστηριότητα, οι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και οι πωλήσεις ακινήτων, είναι αυξημένος σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό, και τούτο οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων, αφενός, της δραστηριότητας της εμπορίας και επεξεργασίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.), και, αφετέρου, της δραστηριότητας των ακινήτων (ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.) κατά το εννεάμηνο 2021, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2020.

3. Το συνολικό μικτό κέρδος του Ομίλου εμφανίζει σημαντική μείωση, ως ποσοστό επί των πωλήσεων, στο εννεάμηνο 2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, και διαμορφώνεται σε 6,4 % έναντι 13,3 % του αντίστοιχου περυσινού. Η μείωση οφείλεται στις πωλήσεις του τομέα ακινήτων που κατέγραψαν αρνητικό μικτό αποτέλεσμα. Το μικτό περιθώριο κέρδους κατά το Γ’ τρίμηνο, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν υπήρχαν πωλήσεις ακινήτων, διαμορφώθηκε σε 15,6 % έναντι 16,9 % του αντίστοιχου περυσινού.

4. Το μικτό περιθώριο της μητρικής εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. κατά το εννεάμηνο 2021, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, βελτιώθηκε αισθητά, διαμορφούμενο στο 40,1% έναντι 31,3% πέρυσι. Να σημειωθεί ότι το μικτό περιθώριο της μητρικής στο εννεάμηνο 2020 είχε επηρεαστεί από τις δαπάνες αναδιάρθρωσης που πραγματοποιήθηκαν κατά το Γ΄ τρίμηνο του περασμένου έτους.

5. Σημαντική βελτίωση σημειώθηκε στα EBITDA, τόσο σε επίπεδο εννεαμήνου όσο και σε επίπεδο Γ΄ τριμήνου. Συγκεκριμένα, τα EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκαν, ως ποσοστό επί των πωλήσεων, σε 7,8% έναντι -5,6% το εννεάμηνο και σε 10,9% έναντι -9,8% το τρίμηνο (η σύγκριση γίνεται με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους). Αντίστοιχη βελτίωση παρατηρείται και στα αποτελέσματα EBITDA της μητρικής εταιρείας.

Κατά την 30/9/2021, δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση, καθώς και στα λοιπά μεγέθη της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη κατά την 30/6/2021 και 31/12/2020. Στο σύνολό τους τα δάνεια του ομίλου έχουν χορηγηθεί, σε ευρώ, από Ελληνικές τράπεζες ή θυγατρικές τους και διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Τα ποσά των δανείων ταξινομούνται με βάση το χρόνο εξόφλησης.

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι τομείς, στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όμιλος εταιρειών της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ κατά το εννεάμηνο του 2021 είναι (α) ο σιδηρεμπορικός, με αντικείμενο την επεξεργασία και εμπορία προϊόντων σιδήρου και χάλυβα, μέσω της θυγατρικής εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (β) ο τομέας των ακινήτων, μέσω της εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, και (γ) ο ενεργειακός, και συγκεκριμένα ο τομέας της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, στον οποίο δραστηριοποιούνται όλες οι εταιρείες του Ομίλου πλην της μητρικής. Κατά το εννεάμηνο του 2021 οι πωλήσεις του σιδηρεμπορικού τομέα ανήλθαν σε €4,4 εκατ. έναντι €3,2 εκατ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η ζήτηση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος εμφανίζεται αυξημένη, λόγω της δυναμικής των εν εξελίξει δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στον κλάδο των κατασκευών και των έργων πολιτικού μηχανικού.

Στον τομέα των ακινήτων πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις ύψους € 979 χιλ. έναντι € 535 χιλ. κατά την αντίστοιχη περίοδο σύγκρισης. Οι πραγματοποιηθείσες πωλήσεις αφορούν ακίνητα εξοχικής κατοικίας στη Μύκονο, όπου η εταιρεία του Ομίλου ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ έχει αναπτύξει από ετών δραστηριότητα κατασκευής εξοχικών κατοικιών υψηλών προδιαγραφών, καθώς και κατοικίες στον αστικό ιστό της πόλης της Χαλκίδας.

Τέλος, τα έσοδα από την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, τα οποία λόγω της φύσεως της δραστηριότητας δεν παρουσιάζουν αξιόλογες διακυμάνσεις,- ανήλθαν στο εννεάμηνο του 2021 σε €2,0 εκατ. έναντι €2,2 εκατ. στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο, παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,8%. Η μείωση οφείλεται εν πολλοίς στην έκτακτη άπαξ εισφορά ύψους 6%, η οποία επιβλήθηκε στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και βαρύνει τα έσοδα του τρέχοντος έτους. Δεν επηρεάστηκε ο ρυθμός είσπραξης των απαιτήσεων κατά το εννεάμηνο του 2021.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ COVID-19

Όπως ευθέως προκύπτει από την ανωτέρω ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων του εννεαμήνου 2021, δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα επιπτώσεις της επιδημίας στη διαμόρφωση του κύκλου εργασιών των εταιρειών του Ομίλου. Όσον αφορά στους πιστωτικούς κινδύνους, η εικόνα μέχρι σήμερα παραμένει θετική και οι εκτιμήσεις μας είναι, ότι η πιθανότητα δημιουργίας επισφαλών απαιτήσεων και προβλημάτων ρευστότητας εξ αιτίας των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας είναι μικρή. Οι εκτιμήσεις αυτές, βασίζονται στα μέχρι στιγμής δεδομένα αλλά και στο γεγονός ότι ο Όμιλος δεν παρουσιάζει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.

Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται κυρίως τοις μετρητοίς ή μέσω μεταχρονολογημένων επιταγών σε πελάτες με αυξημένο βαθμό φερεγγυότητας. Η δε χορήγηση πίστωσης ελέγχεται μέσω πιστωτικών ορίων και εφαρμογής συγκεκριμένων όρων. Πέραν τούτου, έχουν συναφθεί συμβάσεις ασφάλισης πιστώσεων για την κάλυψη ενδεχομένων επισφαλειών. Ως προς την εξέλιξη των πωλήσεων στο προβλεπτό μέλλον, σημειώνεται ότι η επέλευση του τέταρτου κύματος της επιδημίας επανάφερε την αβεβαιότητα για τη χρονική διάρκεια και το μακροχρόνιο οικονομικό αποτύπωμα της υγειονομικής κρίσης.

Παρά ταύτα, οι μέχρι στιγμής προβλέψεις οικονομικών παραγόντων και αναλυτών συγκλίνουν στο ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης της εγχώριας οικονομίας, από τους οποίους πρωτίστως εξαρτάται το ύψος των πωλήσεων του Ομίλου, θα παραμείνουν ισχυροί τόσο κατά το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους όσο και καθ’ όλο το 2022. Εκ παραλλήλου, συνεχίζονται οι ενέργειες ελέγχου των δαπανών και γενικότερα του λειτουργικού κόστους των εταιρειών του Ομίλου, στο πλαίσιο της εν εξελίξει λειτουργικής και χρηματοοικονομικής του αναδιάρθρωσης. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v