Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

UNIBIOS: Αποτελέσματα τριμήνου

H εταιρεία Unibios Συμμετοχών ΑΕ, σε συνέχεια επιστολής της Eπιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 9.11.2021 η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη του γ΄ τριμήνου της χρήσης 2021, καθώς και τις εξελίξεις στην δραστηριότητά της.

Οι ενοποιημένες Πωλήσεις κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε € 1.615 χιλ. έναντι € 1.070 χιλ.  κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020. Για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 ανήλθαν σε € 4.737 χιλ. έναντι € 3.740 χιλ. κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2020.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε € 124 χιλ. έναντι € 32 χιλ. κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020. Για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 ανήλθαν σε € 535 χιλ. έναντι  € 42 χιλ. κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2020.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε € 19 χιλ. έναντι ζημιάς € (147) χιλ. κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020. Για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 ανήλθαν σε  € 249 χιλ. έναντι ζημιάς € (498) χιλ. κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2020.

Τα παραπάνω μεγέθη συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

ΓΆ Τρίμηνο 20

ΓΆ τρίμηνο 21

1/1 – 30/9/20

1/1 – 30/9/21

Πωλήσεις

1.070

1.615

3.740

4.737

EBIT

(147)

19

(498)

249

EBITDA

32

124

42

535

 Για την χρήση του έτους 2021, η εταιρεία εκτιμά ότι υπό ομαλές συνθήκες οι πωλήσεις και το ΕΒΙΤ θα διαμορφωθούν στα προ της πανδημίας επίπεδα. Αναφορικά με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, η εταιρεία εκτιμά ότι αυτή δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στα οικονομικά της μεγέθη, δεδομένου ότι η ενέργεια δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα κόστους, ούτε επηρεάζει καθοριστικά τα μεγέθη των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται.

Κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021, δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στην δανειακή θέση του Ομίλου. Ειδικώτερα το σύνολο της δανειακής θέσης του Ομίλου κατά την 30.09.2021 διαμορθώθηκε στα ¤ 3.571 έναντι ¤ 3.218 κατά την 30.06.2021. Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή επήλθε στην κεφαλαιακή διάθρωση/καθαρή θέση του Ομίλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v