Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΝΙΚΑΣ: Αποτελέσματα 9μήνου

Ο Όμιλος εταιρειών ΝΙΚΑΣ, σύμφωνα με την από 09/11/2021 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, για τα βασικά οικονομικά μεγέθη του εννεαμήνου 2021 και του Γ΄ Τριμήνου 2021, τα οποία διαμορφώθηκαν ως ακολούθως :

Βασικά μεγέθη κερδοφορίας Εννεαμήνου 2021

  • Oι συνολικές καθαρές πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1,8% και ανήλθαν σε €43.448 χιλ. εν σχέσει με €42.675 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο
  • Τα αποτελέσματα προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (EBIT) του Ομίλου βελτιώθηκαν κατά €1.620 χιλ. και διαμορφώθηκαν σε κέρδος €1.511 χιλ. σε σχέση με ζημία €-109 χιλ. στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
  • Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) του Ομίλου βελτιώθηκαν κατά €1.113 χιλ και ανήλθαν σε κέρδος €294 χιλ. έναντι ζημίας €-819 χιλ. στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
  • Τα Αποτελέσματα προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά €1.765 χιλ. και διαμορφώθηκαν σε €3.644 χιλ. σε σχέση με €1.878 χιλ. στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Συνεχίζοντας την ανοδική πορεία της η Eταιρεία βελτίωσε τα οικονομικά αποτελέσματά της διατηρώντας σταθερό μερίδιο στην αγορά.

Βασικά μεγέθη κερδοφορίας Γ' Τριμήνου 2021

  • Oι συνολικές καθαρές πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 6,6% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και ανήλθαν σε €15.362 χιλ. εν σχέσει με €14.414 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
  • Τα αποτελέσματα προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (EBIT) του Ομίλου βελτιώθηκαν κατά €148 χιλ. και διαμορφώθηκαν σε €557 χιλ. σε σχέση με €409 χιλ. στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
  • Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) του Ομίλου βελτιώθηκαν κατά €115 χιλ. και ανήλθαν σε €135 χιλ. έναντι €20 χιλ. κατά την προηγούμενη περίοδο.
  • Τα Αποτελέσματα προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά €164 χιλ. εν σχέσει με αυτά του 2020 και διαμορφώθηκαν σε €1.262 χιλ. σε σχέση με €1.098 χιλ. στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Όσον αφορά στις συνέπειες που σχετίζονται με την τρέχουσα υγειονομική κρίση, η μέχρι σήμερα ανοδική πορεία του Ομίλου από την έναρξη της πανδημίας επιβεβαιώνει τόσο την ανθεκτικότητα του κλάδου τροφίμων έναντι της οικονομικής αβεβαιότητας που δημιούργησε η πανδημία όσο και την αποτελεσματικότητα των μέτρων και δράσεων που έχουν υιοθετηθεί και υλοποιούνται με συνέπεια από τη Διοίκηση. Συνεπώς, παρ' οτι η διάρκεια και η ένταση της κρίσης δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι, δεν υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητάς της.

Οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, των μεταφορικών, των τιμών αγοράς Β' υλών και υλικών συσκευασίας, ιδιαίτερα από τον Ιούλιο του 2021 και μετά, επιβάρυναν σε ένα βαθμό τα αποτελέσματα του Γ' Τριμήνου και αναμένεται να έχουν αρνητική επίπτωση και στα μεγέθη του τελευταίου τριμήνου. Η Διοίκηση παρακολουθεί στενά την πορεία των τιμών και λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για μείωση της έκθεσης της στο κύμα των ανατιμήσεων και τη διατήρηση των θετικών της επιδόσεων.

Σε πλήρη συνέπεια με το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας κατά το Γ Τρίμηνο του 2021 πραγματοποιηθηκαν κεφαλαιουχικές επενδύσεις ύψους €1.750 χιλ και για το εννεάμηνο 2021 συνολικά €4.163 χιλ.

Τον Σεπτέμβριο 2021 ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας «ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΒΕ» ύψους € 8.904.019,20 η οποία έγινε κατά € 6.628.581,20 με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων και κατά € 2.275.438,00 με μετρητά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την αποπληρωμή δανεισμού. Ετσι ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε ισόποσα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v