Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ: Αποτελέσματα γ' τριμήνου 2021

Σε συνέχεια της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/9.11.2021, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και με γνώμονα την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID-19, σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη κατά το Γ΄ Τρίμηνο της χρήσης 2021 της Εταιρείας.

 

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

30/9/2021

30/9/2020

30/6/2021

30/6/2020

Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2021

Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2020

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

611.771

635.012

307.672

526.173

304.099

108.839

EBIT

71.320

100.634

35.640

103.352

35.680

-2.718

EBITDA

78.971

107.372

40.376

108.079

38.595

-707

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

51.009

77.205

22.024

89.092

28.985

-11.887

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

80.036

46.677

92.567

12.018

-12.531

24.659

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.961.125

2.034.500

1.966.706

2.012.665

-5.581

21.835

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί σε συστηματική βάση τις εξελίξεις και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών που κρίνονται αναγκαίες και ενδεδειγμένες, προκειμένου να διασφαλισθεί η επιχειρηματική της συνέχεια, η απρόσκοπτη λειτουργία της και ο περιορισμός των αρνητικών συνεπειών στο μικρότερο δυνατό βαθμό. Για το λόγο αυτό ελήφθησαν μια σειρά περιοριστικών μέτρων για την συγκράτηση του λειτουργικού κόστους, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τα μέτρα στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων που λαμβάνει κάθε φορά το ελληνικό κράτος.

 

Προοπτικές

Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας και με δεδομένο το τέταρτο κύμα της πανδημίας, η Διοίκηση της εταιρείας τηρεί επιφυλακτική στάση αναφορικά με τις μελλοντικές επιπτώσεις στις προοπτικές της εταιρίας  και εκτιμά ότι οι συνέπειες θα επηρεάσουν την λήξη της τρέχουσας χρήσης όσον αφορά τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v