Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ COVID-19

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2021

 

Σε συνέχεια της επιστολής του Χρηματιστηρίου Αθηνών με Aρ. Πρωτ.4458/ 12.11.2021 η εταιρεία EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό αναφορικά με την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της και τη διαμόρφωση των οικονομικών μεγεθών της κατά το Γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2021.

 

Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν  τα βασικά οικονομικά στοιχεία της σε σχέση με τα στοιχεία  του προηγούμενου έτους.

 

 

Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων

     
 

1/1 - 30/9/2021

1/1 - 30/9/2020

1/7 - 30/9/2021

1/7 - 30/9/2020

Έσοδα

12.796.239,70

9.533.239,33

3.161.040,56

3.347.289,91

Κέρδη Προ φόρων και Τόκων & Αποσβέσεων

1.023.635,87

795.119,75

-180.659,71

-62.050,21

Κέρδη Προ φόρων και Τόκων

652.457,88

483.349,76

-295.450,93

-161.050,21

     
     

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης

 
     
 

30/9/2021

30/9/2020

Μεταβολή

 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

7.097.800,00

5.165.950,29

1.931.849,71

 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

6.715.502,15

10.645.638,26

-3.930.136,11

 

Σύνολο Δανειακών Υποχρεώσεων

13.813.302,15

15.811.588,55

-1.998.286,40

 

 

 

Οι δραστηριότητες της εταιρείας συνεχίζονται με δεδομένη τη λήψη όλων των μέτρων που απαιτούνται λόγω του Covid 19. Αναφορικά με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ως προς τη λειτουργία της εταιρείας, αφορούν την επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους αυτής λόγω της αύξησης των δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Τέλος, σύμφωνα με τα δεδομένα που ισχύουν την παρούσα στιγμή η διοίκηση της εταιρείας ενημερώνει  το επενδυτικό  κοινό ότι εξακολουθεί με αμείωτο ρυθμό τις προσπάθειές της ώστε οι επιπτώσεις του Covid 19 να περιοριστούν στο μικρότερο δυνατό βαθμό, γεγονός που αποτυπώνεται και στην σημαντική μείωση του  Βραχυπρόθεσμου Δανεισμού της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v