Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MEVACO Α.Β.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2021...

Η «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ» ανακοίνωσε την 28η Απριλίου 2022 τα οικονομικά αποτελέσματα της για την εταιρική χρήση 2021 (1.1-31.12.2021).

Ειδικότερα, o κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 25.597,40 χιλ. Ευρώ έναντι 8.893,12 χιλ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή αύξηση κατά 187,83%, οφειλόμενη κατά κύριο λόγο στην αύξηση της ζήτησης για την κατασκευή μεταλλικών βάσεων Φωτοβολταϊκών Πάρκων και ιδίως στην επιτυχή υλοποίηση της σύμβασης με την Εταιρεία «ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» για την κατασκευή μεταλλικών βάσεων για το μεγαλύτερο Φωτοβολταϊκό Πάρκο της Ν/Α Ευρώπης.

Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν σε 5.525,30 χιλ. Ευρώ, παρουσιάζοντας ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 364,99% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, η οποία οφείλεται στην επίτευξη ιδιαίτερα ικανοποιητικού κύκλου εργασιών, καθώς και στην ορθολογικότερη διαχείριση του κόστους παραγωγής.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 3.423,62 χιλ. Ευρώ, έναντι κερδών 382,07 χιλ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας και αυτά σημαντικότατη αύξηση κατά 796,06%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 2.431,77 χιλ. Ευρώ έναντι ζημιών 565,30 χιλ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας επίσης εντυπωσιακή βελτίωση κατά 530,17%. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 1.937,56 χιλ. Ευρώ έναντι ζημιών 541,09 χιλ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας και εν προκειμένω ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 458,08%.

Κατά την κλειόμενη χρήση 2021 η Εταιρεία, μέσω της αξιοποίησης της πολύτιμης εμπειρίας της, των παραγωγικών της δυνατοτήτων και της σημαντικής τεχνογνωσίας της, προέβη στην ανάληψη και επιτυχή υλοποίηση έργων ιδιαίτερης σπουδαιότητας, σημαντικής πολυπλοκότητας, υψηλών ποιοτικών απαιτήσεων και τεχνικών χαρακτηριστικών. Η συνεργασία της με διεθνείς εταιρείες εγνωσμένου κύρους επιβεβαιώνει την πολυσχιδή παραγωγική ικανότητα της Εταιρείας, την αρτιότητα των παραγωγικών της εγκαταστάσεων και την ευελιξία και προσαρμοστικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου στις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς.

Για το 2022 η Εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει στην καινοτομία και την ποιότητα και να ενισχύει τις συνεργασίες της (εγχώριες και διεθνείς), με στόχο να διατηρήσει έναν ικανοποιητικό ρυθμό ανάπτυξης αντίστοιχο με αυτόν της τελευταίας χρήσεως και να διαγράψει μια εξίσου ισχυρή πορεία. Σε κάθε περίπτωση, η στρατηγική της Εταιρείας θα εξακολουθήσει να επικεντρώνεται στην εφαρμογή συγκρατημένα επιθετικής πολιτικής, συνεκτιμώμενων των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων και των αναταράξεων στην εφοδιαστική αλυσίδα, στο κόστος των πρώτων υλών και της ενέργειας.


Ασπρόπυργος 29 Απριλίου 2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v