Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.: Ανακοίνωση Ευρωσύμβουλοι για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων και την διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών του Ομίλου Ευρωσύμβουλοι, κατά το Γ' τρίμηνο της  χρήσης του 2022

 

Ο όμιλος «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.», εμφάνισε κατά το Γ' τρίμηνο του 2022, πωλήσεις περιόδου ύψους 2,45 εκ. ευρώ, έναντι πωλήσεων ύψους 1,22 εκ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ σε σύνολο εννιαμήνου οι πωλήσεις ανέρχονται στο ποσό των 4,7 εκ ευρώ, έναντι πωλήσεων 3,21 εκ ευρώ του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, επιβεβαιώνοντας μέχρι στιγμής και με το παραπάνω, τις προβλέψεις της Διοίκησης, τόσο στο κλείσιμο των περσινών οικονομικών καταστάσεων, όσο και το κλείσιμο των φετινών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

Το ΕΒΙTDA, για την περίοδο του Γ' τριμήνου του 2022, ανήλθε σε 0,88 εκ ευρώ, έναντι 0,26 εκ ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ για την περίοδο του εννιαμήνου το EBITDA του 2022, ανήλθε στο 1,33 εκ ευρώ, έναντι 0,9 εκ ευρώ  του αντίστοιχου περσινού  διαστήματος.

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) την περίοδο του Γ΄ τριμήνου του 2022, ανήλθαν στο ποσό των 0,83 εκ ευρώ, έναντι 0,20 εκ ευρώ του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, ενώ σε επίπεδο εννιαμήνου, τα κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν, στο ποσό των 1,26 εκ ευρώ, έναντι 0,84 εκ ευρώ του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.

Τα κέρδη προ φόρων για το Γ' τρίμηνο του 2022 ανήλθαν στο 0,73, έναντι 0,17 εκ ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ σε επίπεδο εννιαμήνου, τα κέρδη προ φόρων, ανήλθαν στο ποσό των 1,22 εκ ευρώ, έναντι 0,74 εκ ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ο καθαρός δανεισμός της επιχείρησης στις 30/9/2022, ανέρχονταν στα 2,99 εκ ευρώ, έναντι 3,7 εκ ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του ομίλου ο κ. Στάθης Ταυριδης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας δήλωσε: «Οι εντυπωσιακές επιδόσεις του τρίτου τριμήνου οφείλονται στην έναρξη καινούργιων έργων που έχει αναλάβει η εταιρεία, και δείχνουν την τάση  για τις επόμενες χρονικές περιόδους. Ο Κύκλος εργασιών του ομίλου στο 9μηνο υπερβαίνει ήδη κατά πολύ τον κύκλο εργασιών του προηγούμενου έτους και ο ρυθμός  αυτός προβλέπεται να συνεχιστεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει ανεκτέλεστο ύψος έργων της τάξης των 7 εκατομμυρίων ευρώ με το κλείσιμο του 9μηνου, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής νέων συμβάσεων ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Με δεδομένη την πλήρη ενεργοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, ενός προγράμματος προϋπολογισμού της τάξης των 32 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά και την έναρξη από τις αρχές του επόμενου έτους των πρώτων  έργων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 21/27 (προϋπολογισμού περίπου 25 δισεκατομμυρίων ευρώ), ο κλάδος των Συμβούλων αναμένεται να γνωρίσει μια εξαιρετικά δημιουργική περίοδο την τρέχουσα δεκαετία. Ο  όμιλος της ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. έχοντας πλήρη επίγνωση των ευκαιριών που δημιουργούνται είναι έτοιμος να συμμετέχει  στην υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών».

Τέλος, παρότι με τα σημερινά δεδομένα της παγκόσμιας οικονομικής και γεωπολιτικής  κατάστασης, με την αύξηση του μεταφορικού κόστους, με το φαινόμενο της ενεργειακής κρίσης και με την συνέχιση των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία, είναι αδύνατη οποιαδήποτε αξιόπιστη μελλοντική εκτίμηση της πορείας των αποτελεσμάτων της εταιρείας, η διοίκηση παραμένει αισιόδοξη για την συνέχιση της θετικής πορείας των εργασιών της, καθώς η φύση της δραστηριότητας της εταιρίας και του ομίλου δεν συνδέεται άμεσα, δεν επηρεάζεται σημαντικά, ούτε εξαρτάται από τους ανωτέρω παράγοντες αστάθειας και κινδύνου (υπό την παρούσα μορφή τους). Εννοείται όμως, ότι τυχόν αλλαγή των χαρακτηριστικών των ανωτέρω παραγόντων κινδύνου και μετάλλαξη τους σε παράγοντες  γενικευμένης αστάθειας και επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας, ενδέχεται να προκαλέσει αντίστοιχη αρνητική επίδραση και στα αποτελέσματα του Ομίλου.                                          

21/11/2022

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ

ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Ανακοίνωση Ευρωσύμβουλοι για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων και την διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών κατά το Γ τρίμηνο της χρήσης του 2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v