Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ....

Aπάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

 

Σε συνέχεια της από 09/11/2022 επιστολής  της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις γνωστοποιήσεις για τις επιπτώσεις των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία  και την επίδρασή της στα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης , σας γνωστοποιούμε τα παρακάτω :

 

1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων

 

Σε ευρώ

30/09/2021

30/09/2022

1/7-30/09/2021

1/7-30/09/2022

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

754.129,18

772.766,33

241.784,21

161.954,63

Μικτό κέρδος

255.619,52

164.297,60

93.810,92

40.854,50

Κέρδη/Ζημιές προ φόρων τόκων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ)

-219.748,36

-265.030,70

-74.621,69

-78.743,12

Κέρδη/ Ζημιές προ φόρων τόκων επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA)

-192.753,24

-199.450,42

-66.156,24

-69.550,25

 

2.Σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση ή και κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και λοιπά μεγέθη της κατάστασης Χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας, οι οποίες έλαβαν χώρα και το Γ' τρίμηνο της χρήσης 2022.

 

Κατά το Γ  τρίμηνο του 2022 δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση και κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και στα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας.

 

3.Προοπτικές για το τέλος του 2022

 

Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας κατά το εννεάμηνο του 2022 ,εκτιμάται ότι δε θα υπάρξουν σημαντικές μεταβολές στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας στο τέλος του 2022.

 

 

 

Πειραιάς 30/11/2022

 

Για την Ν.ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε

 

 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

 

Λητώ Λεβεντέρη

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v