Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MEVACO Α.Β.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ...

Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2023

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 περ. β ́) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα (εφεξής «Κανονισμός»), η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»), ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2023:

➢Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2022: Πέμπτη, 27 Απριλίου 2023.
Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2022 θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.mevaco.gr/Ενημέρωση Επενδυτών/Οικονομικές Καταστάσεις) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr), μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

➢Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2023. ➢Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Επιστροφής Κεφαλαίου: Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2023.

➢Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων Επιστροφής Κεφαλαίου (record date): Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2023.

➢Ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Επιστροφής Κεφαλαίου: Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2023.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτίθεται να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη καταβολή οιουδήποτε μερίσματος για την κλειόμενη χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022) και αντ' αυτού να εισηγηθεί:

(α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 1.260.000,00 €, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά́ 0,12 € (από́ 0,95 € σε 1,07 €) και

(β) την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 1.050.000,00 €, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά́ 0,12 € (από́ 1,07 € σε 0,95 €) και επιστροφή του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους ποσού́ 0,12 € ανά́ μετοχή́.

Τα παραπάνω υπόκεινται στην έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα συγκληθεί στην προαναφερόμενη ημερομηνία.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες ή/και το περιεχόμενο του παρόντος Ημερολογίου, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό, με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στον Κανονισμό.

 

Ασπρόπυργος, 7 Απριλίου 2023

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v