Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΕΛΟΝΤΑ: Με 100% η Andromeda Seafood

Η «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ» ανακοίνωσε ότι, στις 18 Ιουνίου 2020, ολοκληρώθηκε η καταχώριση της «Andromeda Seafood» στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, ως νέου κατόχου των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες απέκτησε η Andromeda Seafood κατ’ ενάσκηση του δικαιώματος εξαγοράς, το οποίο εγκρίθηκε δυνάμει της υπό στοιχεία 8/881/27.05.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ως εκ τούτου, η Andromeda Seafood κατέχει πλέον άμεσα συνολικά 245.497.664 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v