Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΝΤΡΑΚΑΤ: Εγκριση της συγχώνευσης της ΙΝΤΡΑΚΑΤ με απορρόφηση της εταιρείας ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (δ.τ. INTRAKAT) (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα
με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι την
29.07.2021 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με κωδικό αριθμό καταχώρισης (ΚΑΚ) 2593595, η υπ’
αριθ. πρωτ. 82087/29.07.2021 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την
οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση της Εταιρείας με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία
«ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ» .
Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν.
4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v