Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΕΡΜΕΡΕΝ: Ανακοίνωση οικονομικού ημερομολογίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2017

Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρεία «MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2017 το οποίο έχει ως εξής:

· Ανακοίνωση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2016: 15 Μαρτίου 2017.
· Ανάρτηση συνοπτικών οικονομικών πληροφοριών γιά την περίοδο 01/01/2017 έως 31/03/2017 στην εταιρική ιστοσελίδα: 12 Μαΐου 2017
· Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων: 26 Μαΐου 2017
· Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2016 έως 30/06/2016: 25 Αυγούστου 2016
· Ανάρτηση συνοπτικών οικονομικών πληροφοριών για την περίοδο 01/01/2017 έως 30/09/2017 στην εταιρική ιστοσελίδα: 10 Νοεμβρίου 2017.
 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v