Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΕΡΕΥΣ: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Η εταιρία «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής: η «Εταιρία») έλαβε στις 10.7.2020 γνωστοποίηση του κ. Γεωργίου Αντύπα, ιδίας ημερομηνίας, με την οποία της γνωστοποιήθηκαν σημαντικές μεταβολές στα δικαιώματα ψήφου που ασκεί ο κ. Γεώργιος Αντύπας επί των μετοχών της Εταιρίας.

Με την από 9.7.2020 επιστολή της προς τον κ. Γεώργιο Αντύπα, η εταιρία Andromeda Seafood SL ανακοίνωσε τη λήξη της συμφωνίας των Andromeda Seafood SL, Wise Management SA, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ («Σελόντα») και του κ. Γεωργίου Αντύπα για την άσκηση κοινής πολιτικής ως προς τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και την άσκηση των εξουσιών του. Κατόπιν αυτού, ο κ. Γεώργιος Αντύπας έπαυσε να ελέγχει έμμεσα, από κοινού με τις εταιρίες  Andromeda Seafood SL, Wise Management SA και Σελόντα δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας, τα οποία, βάσει της προηγούμενης ανακοίνωσης, ανήρχοντο σε ποσοστό περίπου 97,22% των δικαιωμάτων ψήφου της, και εφεξής ουδέν δικαίωμα ψήφου κατέχει στην Εταιρία, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v