Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA
BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000343901000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά
την από 09/07/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι
της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 2 η Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού
Αναπαύσεως αριθ. 50, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας
διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας της
εταιρικής χρήσης 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020), μετά των Ετησίων
Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω
Εταιρικής Χρήσης (01/01/2020 – 31/12/2020), καθώς και των σχετικών
Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική
χρήση 01.01.2020-31.12.2020 κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και
απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα
πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2020 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του
ν. 4548/2018.

3. Έγκριση μη διανομής μερίσματος λόγω ζημιών της χρήσης 2020.

4. Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την
εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 κατ' άρθρο 109 ν. 4548/2018 και
προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.

5. Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της
Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 σύμφωνα με το
άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο
των Οικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 1/1/2021-31/12/2021
κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών σύμφωνα με το άρθρο 42 του
ν. 4449/2017.

7. Έγκριση πολιτικής καταλληλότητας μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν λήξεως της θητείας του
προηγούμενου.

9. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου.

10. Ορισμός Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη
απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική
Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 23η Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση νέας
πρόσκλησης.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση (και στην τυχόν
Επαναληπτική ως άνω αναφέρεται) έχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία
του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.»
(Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη
της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης
του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της
Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να
υφίσταται κατά την 28η Ιουλίου 2021 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή, κατά
την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 3ης Αυγούστου 2021, και η σχετική βεβαίωση ή η
ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει
στην Εταιρεία το αργότερο την 30η Ιουλίου 2021, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν
από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας
θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη
ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του
άρθρου 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των
εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των
μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία
περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό
διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην
ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Οδηγίες σχετικά με τα πρωτόκολλα προστασίας από την διασπορά της COVID – 19
που θα τηρηθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση (προσκομιδή πιστοποιητικού
εμβολιασμού ή αρνητικού test, χρήση μάσκας κ.τ.λ) θα αναρτηθούν λεπτομερώς
στον ιστότοπο της εταιρείας (www.modabagno.gr) εντός τριών ημερών.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου, τα σχέδια
αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως και κάθε εν γένει στοιχείο
του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία
της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Αναπαύσεως αριθ. 50 στο Χαλάνδρι Αττικής,
και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.modabagno.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v