ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου...

Η εταιρία ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. (ΦΙΕΡΑΤΕΞ) σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 10 παρ. η και 14 παρ. 2 του Ν.3556/2007 ανακοινώνει ότι στις 10/07/2023 μετά από σχετική ενημέρωση με επιστολές της εταιρίας ΦΙΕΡΑ ΑΒΕΕ και της κας Μαρίας Ανεζουλάκη, μας γνωστοποιήθηκαν οι εξής μεταβολές επί των δικαιωμάτων ψήφου ενόψει της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας που θα πραγματοποιηθεί στις 14.07.2023:

 
α) Η μέτοχος της Εταιρίας κα Μαρία Ανεζουλάκη του Ιωάννη κατά την ως άνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα έχει το δικαίωμα να ασκήσει αφ' ενός 435.040 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 4,264% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, που ενσωματώνονται σε 435.040 μετοχές της Εταιρίας που κατέχει η ίδια άμεσα, και αφ' ετέρου 3.437.628 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 33,690% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφων της Εταιρίας, ως πληρεξούσιος, κατόπιν της από 10/07/2023 ειδικής εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της εταιρίας ΦΙΕΡΑ ΑΒΕΕ προς αυτήν.
Ως εκ τούτου, η κα Μαρία Ανεζουλάκη κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 14/07/2023 θα διαθέτει συνολικά 3.872.668 δικαιώματα ψήφου (άμεσα και έμμεσα), ήτοι ποσοστό 37,954% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, ενώ μετά τη λήξη της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα παύσει να ισχύει η ειδική εξουσιοδότηση εκπροσώπησης των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ΦΙΕΡΑ ΑΒΕΕ προς αυτήν.

 

β) Η μέτοχος της Εταιρίας ΦΙΕΡΑ ΑΒΕΕ μετά την από 10/07/2023 ειδική εξουσιοδότησή της προς την κα Μαρία Ανεζουλάκη του Ιωάννη, προκειμένου να την εκπροσωπήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας και να ψηφίσει κατά την κρίση της επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεν θα διαθέτει η ίδια δικαιώματα ψήφου μέχρι και τη λήξη της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ενώ το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που θα κατέχει μετά τη λήξη αυτής θα ανέρχεται σε 33,690% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v