Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΕΛΟΝΤΑ: Ενέργειες άρσης της επιτήρησης

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης της Οικονομικής Έκθεσης περιόδου 01/01/2015 έως 30/06/2015 της εταιρείας ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ, καθώς και κατ' εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι:

Το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την από 4 Απριλίου 2013 συνεδρίαση του αποφάσισε την ένταξη των μετοχών στην Κατηγορία Επιτήρησης κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α. (ενότητα 3.1.2.4), επειδή το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρείας είναι σημαντικό.

Η Εταιρεία ολοκλήρωσε από την 31.12.2014 την αναδιοργάνωση του συνόλου των τραπεζικών υποχρεώσεων με την κεφαλαιοποίηση ποσού €50,4 εκ. και την μετατροπή των υπολοίπων δανείων σε ομολογιακά και μακροπρόθεσμα δάνεια. Η εκταμίευση των εν ομολογιακών δανείων ολοκληρώθηκε την 27/3/2015.

Με βάσει τα ανωτέρω και όπως αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις του Α΄ Εξαμήνου 2015, η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν έχει ληξιπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, το πιστοποιητικό των ορκωτών είναι με σύμφωνη γνώμη , και τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας και του Ομίλου είναι θετικά.

Με 30.06.2015, η Εταιρεία και ο Όμιλος έχει θετικά ίδια κεφάλαια ποσό €17,9 εκ. και €26,7 εκ. αντίστοιχα, ενώ η Διοίκηση της Εταιρείας έχει προγραμματίσει και υλοποιεί μια σειρά ενεργειών μείωσης κόστους , αύξησης παραγωγικής απόδοσης με συνεχή βελτίωση των τιμών πώλησης, για τη συνεχή βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας, και τη μεγιστοποίηση της κεφαλαιακής επάρκειας.

Παράλληλα έχει ήδη αποφασιστεί νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΕΛΟΝΤΑ και άρα περαιτέρω ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όταν ολοκληρωθούν όλες οι ενέργειες που αφορούν την συμφωνία εξυγίανσης μεταξύ της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ και τις δανείστριες τράπεζες της ΔΙΑΣ, ήτοι τις τράπεζες EFG Eurobank Ergasias, Alpha Bank, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και Πειραιώς, την Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Ανώνυμη Εταιρία, τη μέτοχο της ΔΙΑΣ Linnaeus Capital Partners BV, την BIOMAR HELLENIC Α.Β.Ε.Ε.Ι. εταιρία προμηθευτή της ΔΙΑΣ, και της ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα (εφεξής «ΠτΚ»)(ν.3588/2007) και πιο συγκεκριμένα, του άρθρου 106β ΠτΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 106θ του ίδιου νόμου.

Η Εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω δεδομένα, μετά την δημοσίευση της Οικονομικής Έκθεσης περιόδου 01/01/2015 έως 30/06/2015, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την άρση της διαπραγμάτευσης των μετοχών από την κατηγορία της επιτήρησης, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό του ΧΑ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v