Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ: Ενέργειες άρσης της επιτήρησης

Η Εταιρεία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι με την απΆ αριθμ. 1593 / 10.4.2014 απόφαση του Δ.Σ. του ΧΑ, οι μετοχές της Εταιρείας μεταφέρθηκαν στην κατηγορία «Επιτήρησης».

Η ανωτέρω απόφαση ελήφθη σε συνέχεια της υπΆ αριθμ. Πρωτ. 4452 / 14.4.2014 ανακοίνωσης του Δ.Σ. της Εταιρείας κατά οποία απάντησε στην υπΆ αριθμ. Πρωτ 1386 / 31.3.2014 επιστολή – ερωτήματα του ΧΑ.

Κατόπιν αυτού:

1. Εντός του αΆ εξαμήνου του 2015, το Ελληνικό Δημόσιο προέβη σε συμψηφισμό των οφειλών της Εταιρείας προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, ποσού 5.200.000 ¤ περίπου, με απαιτήσεις της Εταιρείας, με αποτέλεσμα η Εταιρεία να μην εμφανίζει πλέον ληξιπρόθεσμες οφειλές και να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη.

Αναφορικά με τις δανειακές υποχρεώσεις της προς την Τράπεζα Πειραιώς ύψους ¤ 850 χιλ. περίπου, οι
οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες λόγω μη ύπαρξης δυνατότητας εξυπηρέτησής τους από την Εταιρεία και ευρίσκετο σε διαδικασία ρύθμισης των εν λόγω οφειλών, η Εταιρεία επέτυχε την ρύθμιση αυτή εντός του Ιουνίου του 2015.

2. Μετά την πραγματοποίηση του συμψηφισμού των οφειλών και με δεδομένο ότι η Εταιρεία διαθέτει πλέον φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα θα επιδιώξει να λάβει μέρος σε διαγωνισμούς για την ανάληψη έργων και υπεργολαβιών. Λόγω όμως της κρίσης που επικρατεί στην Ελλάδα όλες οι δημοπρατήσεις των έργων έχουν αναβληθεί.

Η Διοίκηση της Εταιρείας για τη χρήση του 2015 εντείνει τις προσπάθειές της για την είσπραξη των απαιτήσεων της και τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσής της, ώστε να μειωθούν σε ικανοποιητικό βαθμό οι υποχρεώσεις της, να αυξηθεί η ρευστότητά της και με τον τρόπο αυτό να μπορέσει να αποκτήσει ικανοποιητικό κεφάλαιο κίνησης για τη συνέχιση της λειτουργίας της.

Παράλληλα επιδιώκει συζητήσεις με στρατηγικούς επενδυτές, παρά το δυσμενές περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και παρΆ όλο που τούτο εντάθηκε με τις τελευταίες εξελίξεις της παραμονής ή όχι της Χώρας στην Ευρωζώνη και τα τεράστια τραπεζικά προβλήματα (capital controls), αυτή συνεχίζει τις προσπάθειές της.

Οι προθέσεις της Εταιρείας είναι πλέον να ενεργοποιηθεί σε έργα εκτός της Ελλάδας και επιλεκτικά εντός αυτής. Προς τούτο έχει στρέψει την προσοχή της το τελευταίο διάστημα για την σύναψη έργου ή υπεργολαβίας στο εξωτερικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v