Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΥΦ:Ενέργειες άρσης της επιτήρησης

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του εννιαμήνου 2015 του Ομίλου της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» και κατ' εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α., η Διοίκηση του Ομίλου γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την από 24.11.2011 συνεδρίαση του αποφάσισε τη μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης από την Παρασκευή 25.11.2011, για το λόγο ότι στην ετήσια οικονομική έκθεση της 31.12.2010 οι ζημιές ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά συνεδρίαση του στις 01/04/2014 και κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έθεσε σε προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης τις μετοχές της εταιρείας λόγω του ότι η εταιρεία δεν δημοσίευσε εμπροθέσμως τις οικονομικές της καταστάσεις. Σε νεότερη ανακοίνωσή του στις 30 Ιουλίου 2014 κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημέρωσε ότι οι μετοχές της Εταιρείας παραμένουν σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης έως ότου ο ανεξάρτητος ορκωτός ελεγκτής εκφέρει γνώμη για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31.12.2013 και η εταιρεία δημοσιεύσει τις οικονομικές καταστάσεις του πρώτου τριμήνου του 2014, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στις 06 Αυγούστου 2014.

Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, μεταξύ της απόφασης ένταξης των μετοχών στην κατηγορία επιτήρησης, μέχρι και σήμερα, που οι μετοχές τελούν σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, δεν επετεύχθη βελτίωση της θέσης της Εταιρείας και ακολούθως, δεν κατέστη δυνατό να αρθούν οι λόγοι αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας και να καταστεί δυνατή η επαναδιαπραγμάτευσή τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Όπως ανέφερε η Διοίκηση του Ομίλου στη δημοσιευμένη ετήσια έκθεση του 2014, η έλλειψη κεφαλαίων κίνησης δημιουργήθηκε από τη διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου υφάσματος της εταιρείας στη Ν. Πέλλα τον Μάρτιο 2013, λόγω πλημμύρας που προκάλεσε σημαντικές ζημίες στις εγκαταστάσεις του. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η παραγωγή, προκειμένου να περιοριστούν τα σταθερά έξοδα του συγκεκριμένου εργοστασίου και μέχρι να ολοκληρωθούν οι διεργασίες με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού του, αλλά και τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την επαναλειτουργία του.

Κύρια μέριμνα της Διοίκησης του Ομίλου, παραμένει η προσπάθεια διάσωσης της Εταιρείας, διά της επίτευξης συμφωνίας με τις πιστώτριες τράπεζες, για τη συνέχιση παροχής υποστήριξης, με αναχρηματοδότηση και αναδιάρθρωση του δανεισμού.

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου του εννιαμήνου του 2015 μαζί με τα Στοιχεία και Πληροφορίες, έχουν αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και της εταιρείας (www.hellenicfabrics.gr).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v