Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

EUROMEDICA: Ενέργειες άρσης της επιτήρησης

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2015, και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Το οικονομικό κλίμα της εννεάμηνης περιόδου του 2015 χαρακτηρίστηκε από τις διαπραγματεύσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής στήριξης της Ελλάδας, καθώς και την επιβολή ελέγχων στην κίνηση των κεφαλαίων που ακολούθησαν την τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας που έλαβε χώρα τον Ιούλιο. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο τήρησης των προϋποθέσεων που έθεσε στις 12/7/2015 η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης ώστε να εξεταστεί το αίτημα της Ελλάδας για οικονομική βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM), το ελληνικό κοινοβούλιο στις 16/7/2015 και 14/8/2015 ενέκρινε μεταξύ άλλων:

(α) Την αύξηση του ΦΠΑ στα νοσήλια κατά δέκα μονάδες, δηλαδή από 13% σε 23%. Η εν λόγω απόφαση είχε άμεση εφαρμογή, ήδη από την ψήφιση της αναπροσαρμογής των φορολογικών συντελεστών, από την 20/7/2015.

(β) Τον άμεσο καταλογισμό του rebate και clawback για το 2014 καθώς και την είσπραξη αυτού άμεσα από τον ΕΟΠΥΥ.

(γ) Την επέκταση εφαρμογής των μέτρων rebate και clawback, τα οποία έληγαν την 31/12/2015, μέχρι και το 2018 σε συνδυασμό με σημαντική μείωση των κρατικών δαπανών υγείας για την ίδια περίοδο καθώς τη μείωση των τιμών στις διαγνωστικές εξετάσεις.

Σημειώνεται ότι παρότι οι φορείς των ιδιωτικών κλινικών και το σύνολο των μονάδων υγείας του Ομίλου για τις ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του rebate και clawback έχουν προσφύγει από τον Δεκέμβριο του 2013 στο ΣτΕ, στο πλαίσιο εφαρμογής της αρχής της συντηρητικότητας κατά την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, έχουν διενεργηθεί προβλέψεις, για τις χρήσεις 2013, 2014 καθώς και για την περίοδο 01.01-30.09.2015, για την πιθανή επίδραση από την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων συνολικών ποσών € 111.970 και € 44.296 για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. Οι σχετικές προβλέψεις που διενεργήθηκαν εντός της κλειόμενης περιόδου σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας ανήλθαν σε € 23.618 (1/1-30/9/2014: € 39.800) και € 7.958 (1/1-30/9/2014: € 13.155) αντίστοιχα. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη της περιόδου που έληξε την 30/9/2015 έχουν ως ακολούθως:

1. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας (προ της επίδρασης του clawback & rebate), κατά την κλειόμενη περίοδο, ανήλθε σε € 118.626 (2014: € 146.025) για τον Όμιλο και σε € 56.805 (2014: € 81.123) για την Εταιρεία, εμφανίζοντας μείωση 18,8 % και 30,0 % αντίστοιχα σε σχέση με την συγκριτική περίοδο. Βασικότερος παράγοντας που οδήγησε στην μείωση του κύκλου εργασιών είναι οι υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού που είχαν παρασχεθεί κατά το πρώτο εννεάμηνο της χρήσης 2014, ενισχύοντας σημαντικά τον κύκλο εργασιών της συγκρίσιμης περιόδου. 2. Τα κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε ποσό € (3.075) [2014: € (26)].

Αντίστοιχα, τα κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων της Εταιρείας ανήλθαν σε € (9.396) [2014: € 4.791]. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση του κύκλου εργασιών, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 05.04.2012, αποφασίσθηκε, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της Εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της Εταιρείας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης με κριτήριο την ύπαρξη σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 10.04.2012. [2] Σχετικά με τους λόγους υπαγωγής της Εταιρείας στην κατηγορία επιτήρησης αναφέρουμε τα κάτωθι:

 Οι υψηλές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά την 30.09.2015, οφείλονται κατά κύριο λόγο στο επιδεινούμενο πρόβλημα ρευστότητας των κρατικών ασφαλιστικών ταμείων και στον περιορισμό της ζήτησης των υπηρεσιών ιδιωτικής υγείας τα τελευταία έτη, ως αποτέλεσμα της συνεχούς εξαγγελίας και εφαρμογής περιοριστικών μέτρων που οδήγησε σε σημαντική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών και του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση του Ομίλου λαμβάνοντας υπόψη το εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, προσπαθεί μέσω συγκεκριμένων ενεργειών να επιτύχει βιώσιμη χρηματοοικονομική δομή λαμβάνοντας αποφάσεις που θα συμβάλουν στην επίτευξη θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών, θα διασφαλίζουν την ικανότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων του και θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης του τραπεζικού του δανεισμού. Η Διοίκηση του Ομίλου προτίθεται να προβεί σε μια σειρά πρόσθετων ενεργειών για την ενίσχυση της ρευστότητάς του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται

1. Να συνεχισθούν οι προσπάθειες διερεύνησης των δυνατοτήτων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στην αγορά χρήματος και κεφαλαίου.

2. Η κατά περίπτωση αποεπένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις, στην περίπτωση που θα υπάρξουν συμφέρουσες επενδυτικές προτάσεις καθώς και η επανεξέταση διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση της.

3. Η τροποποίηση των πιστωτικών όρων με τους κύριους προμηθευτές του Ομίλου, με σκοπό: α) την αναλογική μετακύλιση του κουρέματος των παλαιών απαιτήσεων από ασφαλιστικούς φορείς, β) την σύγκλιση των χρόνων αποπληρωμής των εμπορικών του υποχρεώσεων και είσπραξης των εμπορικών του απαιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα είσπραξης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και γ) τη μετακύλιση σημαντικού μέρους της επίδρασης του clawback και rebate. Ήδη έχουν επιτευχθεί πολύ σημαντικές συμφωνίες με προμηθευτές του Ομίλου οι οποίες συμβάλουν σημαντικά στην προσπάθεια της Διοίκησης για διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας.

4. Η διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση του Ομίλου, με κεντρική διαπραγμάτευση βασικών συμβάσεων και περιορισμό των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών με σκοπό την περαιτέρω περιστολή του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση των οργανικών αποτελεσμάτων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v