Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ: Ενέργειες για άρση επιτήρησης

Η Δομική Κρήτης Α.Ε. (η «Εκδότρια»), στα πλαίσια της δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2015-31.12.2015 της εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

Κατόπιν της από 04-04-2013 απόφασης του Δ.Σ του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι μετοχές της εταιρείας μεταφέρθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης καθώς στην ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2012 οι ζημίες του Ομίλου ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης της και λόγω ύπαρξης σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η Διοίκηση του Ομίλου έχει προχωρήσει και έχει υλοποιήσει μια σειρά από διαρθρωτικές ενέργειες προκειμένου να επιτύχει την άρση των λόγων ένταξης στην κατηγορία επιτήρησης σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.6 του κανονισμού του Χ.Α.: ανάληψη νέων έργων – αύξηση ανεκτέλεστου, βελτίωση ρυθμών εκτέλεσης των έργων και περιορισμό λειτουργικών δαπανών.

Οι ανωτέρω ενέργειες της διοίκησης έχουν επιτύχει ,με βάση τα αποτελέσματα, τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης σε σύγκριση με την οικονομική χρήση 2012 με βάση τα αποτελέσματα της οποίας μεταφέρθηκε η εταιρεία στην κατηγορία επιτήρησης.

Ο όμιλος παρά τις διακυμάνσεις του κύκλου εργασιών έχει επιτύχει να διατηρήσει σε ικανοποιητικό επίπεδο τα προ φόρων αποτελέσματα στις χρήσεις μετά την χρήση του 2012.

Στην χρήση 2015, τα λειτουργικά της αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στον όμιλο σε κέρδη €0,75 εκ.και τα Αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν για τον όμιλο σε ζημιά € 0,51 εκ.

Ο κύκλος εργασιών κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα καθώς επηρεάστηκε σημαντικά από την τραπεζική αργία, την συνεχιζόμενη επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και την γενική οικονομική αστάθεια, αναμένεται όμως βελτίωση της πορείας εκτέλεσης των έργων με την ομαλοποίηση του ασταθούς οικονομικού περιβάλλοντος.

Υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές σημαντικά μειωμένες όμως σε σχέση με την χρήση 2014 και βρίσκονται σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο. Δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η Διοίκηση εκτιμά ότι η τακτοποίηση των οφειλών αυτών θα γίνει εντός του επόμενου τριμήνου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v