Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL: Έναρξη διαπραγμάτευσης 2/8

Η INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (εφεξής η "Εταιρία") ανακοινώνει ότι από την Τρίτη 02 Αυγούστου 2016 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση του συνόλου των 10.500.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €4,00 εκάστης, της Εταιρίας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α., κατά τη συνεδρίαση της 14.07.2016, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. των μετοχών της Εταιρίας.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι ΙΝΤΕΡΚΟ με ελληνική γραμματοσειρά και INTERCO με λατινική γραμματοσειρά. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας είναι €5,52 ανά μετοχή, ίση με την τιμή διάθεσης εκάστης των νέων μετοχών, όπως αυτή καθορίστηκε, στο πλαίσιο της ιδιωτικής τοποθέτησης, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας της 06.06.2016. Οι μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 216 70 00 555, κος Φοίβος Βόμβας).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v