Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

FRIGOGLASS: Ενέργειες για άρση επιτήρησης

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η "Εταιρεία") για την περίοδο 1/1/2016 − 30/6/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει της από 14/4/2016 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας μεταφέρθηκε στην Κατηγορία Επιτήρησης. Η εν λόγω απόφαση ελήφθη κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς για την εταιρική χρήση που έληξε την 31/12/2015 τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας ήταν αρνητικά και οι λογιστικές ζημίες ήταν μεγαλύτερες του 30% των ιδίων κεφαλαίων. Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 15/4/2016.

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεών της, η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Διοίκησή της συνεχίζει να εργάζεται από κοινού με τους συμβούλους της με στόχο την εξέταση όλων των πιθανών επιλογών για την επίτευξη και εφαρμογή μιας σταθερής και μακροπρόθεσμης κεφαλαιακής δομής του Ομίλου.

Περαιτέρω ενημέρωση θα παρέχεται στο επενδυτικό κοινό ανάλογα με την πρόοδο της διαδικασίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v