Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ: Ενέργειες για άρση επιτήρησης

Η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στο πλαίσιο της δημοσίευσης των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01.2016-30.06.2016 και κατ' εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α. γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση του την 05.04.2012, αποφάσισε τη μεταφορά των μετοχών της Εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης με την αιτιολογία ότι οι ζημιές της χρήσης 2011 ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης.

Οι προσπάθειες της Διοίκησης της Εταιρείας για την αντιμετώπιση των αιτιών που οδήγησαν στην υπαγωγή της στην κατηγορία της Επιτήρησης, συνεχίζουν να επικεντρώνονται στη βελτίωση του μεριδίου αγοράς και των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας και του Ομίλου. Πιο συγκεκριμένα, οι ζημιές προ φόρων εξαιρουμένου της επίδρασης της αποεπένδυσης από την εταιρεία Αθωνική Τεχνική Α.Ε. παρουσιάζουν βελτίωση κατά € 4,5 εκατ. για τον Όμιλο και € 1,9 εκατ. για την Εταιρεία.

Η Διοίκηση πιστεύει ότι οι βελτιωμένες εμπορικές επιδόσεις που συνεχίζει να παρουσιάζει ο Όμιλος Σφακιανάκη σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για την ελληνική οικονομία σε συνδυασμό με τη σταδιακή ανάκαμψη της αγοράς θα οδηγήσουν σύντομα σε περεταίρω βελτίωση των οικονομικών του αποτελεσμάτων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v