Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

EUROMEDICA: Ενέργειες για άρση επιτήρησης

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2016, και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Από το 2008 έως και το 2015 η ελληνική οικονοµία απώλεσε σωρευτικά το 26% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Μετά από µια βραχύβια ανάκαµψη το 2014, η ελληνική οικονοµία εισήλθε εκ νέου σε ύφεση η οποία για το σύνολο της χρήσης 2015 διαµορφώθηκε σε 0,7%. Καθοριστικοί παράγοντες της εν λόγω εξέλιξης ήταν η πολιτική αστάθεια από το τέλος του 2014, οι παρατεταµένες διαπραγµατεύσεις µε τους δανειστές κατά το 2015, η τραπεζική αργία και η επιβολή περιορισµών στις τραπεζικές συναλλαγές και στην κίνηση κεφαλαίων, καθώς και τα νέα µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής στο πλαίσιο της νέας συµφωνίας χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης.

Επιπλέον, καθοριστικός παράγοντας στην λειτουργική δραστηριότητα του Ομίλου και της Εταιρείας είναι η συνεχιζόμενη καθυστέρηση αποπληρωμής των αυξημένων ληξιπρόθεσμων οφειλών των δημοσίων ασφαλιστικών ταμείων καθώς και η καταχρηστική και μονομερής από πλευράς του Δημοσίου παράταση ισχύος εφαρμογής των εκπτώσεων και του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (rebate και claw back αντίστοιχα) του άρθρου 100 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α/2013) μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της κατά την διάρκεια της κλειόμενης περιόδου παρουσιάζουν αύξηση στον αριθμό των εξυπηρετούμενων περιστατικών σε σχέση με την συγκριτική περίοδo, ωστόσο το γεγονός αυτό δεν αποτυπώνεται στον κύκλο εργασιών της Εταιρείας και του Ομίλου αντίστοιχα. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι ο ΕΟΠΥΥ, παρότι οι τιμές αποζημίωσης προς τους ιδιώτες παρόχους υγείας διαμορφώθηκαν και παρέμεναν αμετάβλητες από το 1991, προέβη σε περαιτέρω μείωση των αποζημιούμενων τιμών σε σημαντικό αριθμό (51) βασικών διαγνωστικών εξετάσεων υψηλής ζήτησης. Η εν λόγω μείωση ανήλθε μεσοσταθμικά σε ποσοστό της τάξεως του 43,0 %. Στις λοιπές εργαστηριακές εξετάσεις οι αποζημιούμενες τιμές μειώθηκαν μεσοσταθμικά κατά 9,0% ενώ οι τιμές αποζημίωσης των μαγνητικών και αξονικών τομογραφιών μειώθηκαν κατά 18,0% και 10,0% αντίστοιχα. Η ανωτέρω είναι η δεύτερη μείωση τιμών μετά και την μείωση που έγινε το καλοκαίρι του 2014 (επιπλέον 40% σε μαγνητικές και αξονικές).

Επιπλέον, με το νέο φορολογικό νόμο 4334/2015 (ΦΕΚ Α 80/16.07.2015) ενεργοποιήθηκε η άμεση μετάταξη του ΦΠΑ από το 13% στο 23% στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας δευτεροβάθμιας περίθαλψης και μετέπειτα υπήρξε και η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ στο 24%. Τις εν λόγω μεταβολές η Διοίκηση της Εταιρείας, αναγνωρίζοντας τις εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και το σημαντικό περιορισμό του διάθεσιμου εισοδήματος, δεν τις μετακύλησε εις ολόκληρον στους ασθενείς. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη της χρήσεως που έληξε την 31/12/2015 έχουν ως ακολούθως:

1. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας (προ της επίδρασης του clawback & rebate), κατά την κλειόμενη περίοδο, ανήλθε σε € 77.958 (2015: € 82.387) για τον Όμιλο και σε € 37.897 (2015: € 40.534) για την Εταιρεία, εμφανίζοντας μείωση 5,4 % και 6,5 % αντίστοιχα σε σχέση με την συγκριτική περίοδο.

2. Τα κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε ποσό € 11.897 [2015: € (3.211)]. Αντίστοιχα, τα κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων της Εταιρείας ανήλθαν σε € 3.755 [2015: € (5.631)]. Τόσο ο Όμιλος όσο και η Εταιρεία επέστρεψαν στην κερδοφορία μέσω εντατικών και στοχευμένων αποφάσεων και ενεργειών για εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου και της Εταιρείας παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 24,9% και 30,3% αντίστοιχα σε σχέση με την συγκριτική περίοδο.

Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 05.04.2012, αποφασίσθηκε, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της Εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της Εταιρείας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης με κριτήριο την ύπαρξη σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 10.04.2012.

Σχετικά με τους λόγους υπαγωγής της Εταιρείας στην κατηγορία επιτήρησης αναφέρουμε ότι οι υψηλές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά την 30.06.2016, οφείλονται στο επιδεινούμενο πρόβλημα ρευστότητας των κρατικών ασφαλιστικών ταμείων που έχει ως συνέπεια τη μη εξόφληση των αυξημένων ληξιπρόθεσμων οφειλών τους και σημαντικές καθυστερήσεις στην αποπληρωμή παρασχεμένων υπηρεσιών. Επιπλέον, η συνεχής εξαγγελία και εφαρμογή περιοριστικών και φορολογικών μέτρων έχει οδηγησει σε σημαντική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών και του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

Η Διοίκηση του Ομίλου λαμβάνοντας υπόψη το εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο επιβαρύνεται λόγω των μονομερών και καταχρηστικών αποφάσεων για claw back και rebate, προσπαθεί να επιτύχει βιώσιμη χρηματοοικονομική δομή λαμβάνοντας αποφάσεις που θα συμβάλουν στην λειτουργική αναδιάρθρωση για την επίτευξη θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών οι οποίες θα διασφαλίζουν την ικανότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων του και θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης του τραπεζικού του δανεισμού.

Επί του τελευταίου θέματος, η Εταιρεία τον Μάϊο του 2015 υπέγραψε με το σύνολο των πιστωτριών τραπεζών Συμφωνία Αναστολής Πληρωμών (Standstill Agreement) και ανέθεσε σε συνεργασία με αυτές σε διεθνείς ελεγκτικούς οίκους την εκπόνηση πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) το οποίο ολοκληρώθηκε και βάσει αυτού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι συζητήσεις για τη λειτουργική και κεφαλαιακή αναδιάρθρωση της. Με την ολοκλήρωση των συζητήσεων και όταν υπάρξει ανακοινώσιμο σχέδιο και οποιαδήποτε επίσημη κατάληξη, η Εταιρεία θα προβεί στις απαιτούμενες ανακοινώσεις.

Τα σημαντικότερα άμεσα υλοποιήσιμα σχέδια της Διοικήσεως σχετικά με την επιχειρηματική στρατηγική του Ομίλου για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2016 έχουν ως ακολούθως:

1. Αποτελεσματική διαχείριση της ρευστότητας, μέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης επαναδιαπραγμάτευσης των δανειακών του υποχρεώσεων.

2. Η τροποποίηση των πιστωτικών όρων με τους κύριους προμηθευτές του Ομίλου, με σκοπό: α) την αναλογική μετακύλιση του κουρέματος των παλαιών απαιτήσεων από ασφαλιστικούς φορείς, β) την σύγκλιση των χρόνων αποπληρωμής των εμπορικών του υποχρεώσεων και είσπραξης των εμπορικών του απαιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα είσπραξης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και γ) τη μετακύλιση σημαντικού μέρους της επίδρασης του clawback και rebate. Ήδη έχουν επιτευχθεί πολύ σημαντικές συμφωνίες με προμηθευτές του Ομίλου οι οποίες συμβάλουν σημαντικά στην προσπάθεια της Διοίκησης για διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας.

3. Η διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση του Ομίλου, με κεντρική διαπραγμάτευση βασικών συμβάσεων και περιορισμό των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών με σκοπό την περαιτέρω περιστολή του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση των οργανικών αποτελεσμάτων.

4. Ενίσχυση των ενεργειών για στροφή σε αγορές του εξωτερικού, εκμεταλλευόμενος τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει (εμπειρία, υψηλή τεχνογνωσία και καινοτομία σε ζητήματα υγείας), τόσο μέσω αυτόνομης επιχειρηματικής παρουσίας όσο και μέσα από συμπράξεις με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς των συγκεκριμένων χωρών.

5. Ενίσχυση των προσπαθειών για διασύνδεση των μονάδων του Ομίλου στην Ελλάδα με κατοίκους ξένων χωρών (ιατρικός τουρισμός), στο πλαίσιο σχετικών συμφωνιών, στοχεύοντας στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας σε ξένους υπηκόους.

6. Αύξηση του αριθμού των εξυπηρετούμενων ασθενών και συνεχή βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών με στόχο την μέγιστη ικανοποίηση και εξυπηρέτηση των ασθενών.

7. Ενίσχυση της ρευστότητας του Ομίλου με την βελτίωση των πρακτικών εισπραξιμότητας με την ενίσχυση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών είσπραξης των απαιτήσεων.

8. Εναντικοποίηση των επαφών και ενεργειών κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της Εταιρείας οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (ΗΠΑ, Σαουδική Αραβία, Αζερμπαϊτζάν κ.α.). μέσω διαδικασίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

9. Η κατά περίπτωση αποεπένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις, στην περίπτωση που θα υπάρξουν συμφέρουσες επενδυτικές προτάσεις καθώς και η επανεξέταση διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v