Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΟΝΙΚΗ: Διαγραφή μετοχών από το ΧΑ

Η «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

1)      Κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006, η εταιρεία με την επωνυμία «HOME HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», ως μοναδική μέτοχος, συνήλθε στα γραφεία της Εταιρείας σε έκτακτη αυτόκλητη Γενική Συνέλευση στις 3 Ιουλίου 2017, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του Ν. 3371/2005.

 
2)      Η Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση του εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση ποσοστού 100% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αποφάσισε την διαγραφή του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της, ήτοι 13.404.440 μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 8,63 εκάστης από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 3371/2005 και την υποβολή σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Παράλληλα δόθηκαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης και την υποβολή του σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.


3)      Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης του μόνου μετόχου της Εταιρείας, η Εταιρεία υπέβαλε σήμερα, 4 Ιουλίου 2017, προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα διαγραφής του συνόλου των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 3371/2005.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v