Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΝΙΚΑΣ: Αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών

Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, από σήμερα 28 Σεπτεμβρίου 2018 αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας "Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.", σύμφωνα με την περίπτωση (δ), της παραγράφου 2, του άρθρου 23 του ν. 3556/2007 και για μέγιστο χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, καθώς υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι, οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1. - 30.06.2018 της εν λόγω εταιρίας, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν την 27η Σεπτεμβρίου 2018, δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, όπως προκύπτει από την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, στην οποία διατυπώνεται «Γνώμη με επιφύλαξη».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v