ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜΣ: Μεταβολή ποσοστού της Alpha Bank (ορθή επανάληψη)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3556/207, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (εφεξής η Εταιρεία), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια της από 17.10.2019 ορθής επανάληψης της από 15.10.2019 γνωστοποίησης της ALPHA BANK ΑΕ, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου της επί των μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν συνεπεία των από 27/09/2019 συμβάσεων εκχώρησης δικαιωμάτων που υπέγραψε με τους κ.κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι και Κωνσταντίνο Δομαζάκη και επιδόθηκαν στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΕ, γνωστοποιεί ότι :

Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της ALPHA BANK ΑΕ επί των μετοχών της Εταιρείας, στις 14.10.2019 ανήλθε σε ποσοστό 7.93% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (που αντιστοιχεί σε 2.501.324 αριθμό δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), λόγω των ανωτέρω Συμβάσεων Εκχώρησης Δικαιωμάτων ψήφου.

Η ALPHA BANK AE (εφεξής η Τράπεζα) κατείχε πριν την κρίσιμη συναλλαγή (της 14.10.2019) 1.306.057 δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε 1.306.057 άυλες μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας και αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,14% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ, λόγω της από 27 Σεπτεμβρίου 2019 Σύμβασης Σύστασης Ενεχύρου επί Άυλων Μετοχών μεταξύ της Τράπεζας και του κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη με μεταβίβαση των δικαιωμάτων ψήφου στην Τράπεζα ως ενεχυρούχο δανείστρια, η οποία επιδόθηκε, μετά της σχετικής Γνωστοποίησης Σύστασης Ενεχύρου επί Άυλων Κινητών Αξιών, στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ την 10η Οκτωβρίου 2019, ημερομηνία κατά την οποία συνεπώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία σύστασης του ανωτέρω ενεχύρου επί των προαναφερθεισών μετοχών εκδόσεως της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ υπέρ της Τράπεζας και η Τράπεζα απέκτησε τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου.

Την 14 Οκτωβρίου 2019, η Τράπεζα απέκτησε 1.195.267 δικαιώματα ψήφου, που ενσωματώνονται σε 1.195.267 άυλες μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας και αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,79% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ημερομηνία κατά την οποία επιδόθηκε στην Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ (i) η από 27 Σεπτεμβρίου 2019 Σύμβαση Σύστασης Ενεχύρου επί Άυλων Μετοχών μεταξύ της Τράπεζας και του κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι με μεταβίβαση των δικαιωμάτων ψήφου στην Τράπεζα ως ενεχυρούχο δανείστρια καθώς και (ii) η σχετική Γνωστοποίηση Σύστασης Ενεχύρου επί Άυλων Κινητών Αξιών, και συνεπώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία σύστασης Ενεχύρου επί των προαναφερθεισών μετοχών εκδόσεως της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ υπέρ της Τράπεζας.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η Τράπεζα κατέχει συνολικά 2.501.324 δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε 2.501.324 μετοχές της Εκδότριας και αντιστοιχούν συνολικά σε ποσοστό 7,93% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Κρυονέρι 18/10/2019

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v