Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ: Αγορά 50 ιδίων μετοχών

Η Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 30/05/2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, προέβη μέσω της ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ σε αγορά ιδίων μετοχών όπως αναλύονται παρακάτω:

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 13ης Ιανουαρίου 2020 προέβη σε αγορά 50 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,555 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 27,75 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v