Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ: Αγορά 205 μετοχών από Γεώργιο Βαλεργάκη

Ηράκλειο, 9 Mαρτίου 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η Εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ, σύµφωνα µε το Ν.3556/2007 σε συνδυασµό µε τις
διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
ανακοινώνει ότι:

O κύριος Γεώργιος Βαλεργάκης, Εκτελεστικό Μέλος του ∆.Σ. της Εταιρίας, προέβη στις
06/03/2020, µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, σε αγορά 205 κοινών ονοµαστικών µετοχών
της Εταιρίας συνολικής αξίας 2.460,00 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v