ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ: Μεταβίβαση λόγω γονικής παροχής

Η εταιρία με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [εφεξής η «Εταιρία»], ανακοινώνει, σύμφωνα με τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εκείνων του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής καθώς και των άρθρων 9, 14 και 21 του Ν. 3556/2007 και μετά τις γνωστοποιήσεις που έλαβε στις 21.04.2020 από τους κ.κ. Γεώργιο Κεπενό, Δημήτριο Κεπενό και Ελένη Κεπενού, ότι ο Γεώργιος Κεπενός του Δημητρίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, και επομένως πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα σε αυτή κατά την έννοια του ανωτέρω Κανονισμού, προέβη στις 16.04.2020 σε μεταβίβαση λόγω γονικής παροχής:

α) εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων εκατόν δέκα εννέα (188.119) κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας προς τον υιό του, κο Δημήτριο Κεπενό και

β) εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων εκατόν δέκα εννέα (188.119) κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας προς το έτερο τέκνο του, κα Ελένη Κεπενού,

με τη μέθοδο της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης βάσει των άρθρων 46 και 47 του Κανονισμού του Συστήματος Αυλων Τίτλων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Δεδομένου ότι πρόκειται περί γονικής παροχής, για την εν λόγω μεταβίβαση δεν καταβλήθηκε τίμημα από τους Δημήτριο Κεπενό και Ελένη Κεπενού.

Συνεπεία της ανωτέρω γονικής παροχής:

α) το ποσοστό κατοχής δικαιωμάτων ψήφου του κου Γεώργιου Κεπενού στην Εταιρία κατήλθε του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του Ν. 3556/2007 ορίου του 5% και συγκεκριμένα από 8,6% που ήταν κατά την έναρξη της εν λόγω συνεδρίασης, διαμορφώθηκε σε 2,985% κατά τη λήξη αυτής,

β) το ποσοστό κατοχής δικαιωμάτων ψήφου του κου Δημητρίου Κεπενού στην Εταιρία ανήλθε του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του Ν. 3556/2007 ορίου του 1/3 και συγκεκριμένα από 33,299% που ήταν κατά την έναρξη της εν λόγω συνεδρίασης, διαμορφώθηκε σε 36,107% κατά τη λήξη αυτής, και

γ) το ποσοστό κατοχής δικαιωμάτων ψήφου της κας Ελένης Κεπενού στην Εταιρία ανήλθε επίσης του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του Ν. 3556/2007 ορίου του 1/3 και συγκεκριμένα από 33,299% που ήταν κατά την έναρξη της εν λόγω συνεδρίασης, διαμορφώθηκε σε 36,107% κατά τη λήξη αυτής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v