Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: Αγορά 1.300 μετοχών από Εμμανουήλ Μαρκάκη

H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Ν. 3556/2007
και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ο κος Εμμανουήλ Μαρκάκης, Ανώτερος
Διευθυντής, σύμφωνα με την από 01/07/2020 γνωστοποίηση συναλλαγής προς την Εταιρεία,
απέκτησε την 30/06/2020, 1.300 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, αξίας €7.735.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v