Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Αγορά ιδίων μετοχών

Αθήνα, Ελλάδα – 15 Ιουλίου 2020– Η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 27.03.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 14.07.2020, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 34.444 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης €7,5037 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €258.456,45. Οι αποκτήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την επωνυμία EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ..

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η MYTILINEOS κατέχει συνολικά 1.172.365 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,8205% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v