Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νεώριον: Μεταφορά μετοχών στην FEYTEA Holding

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9,10,11,11α του Νόμου 3556/2007 σας γνωρίζουμε ότι, όπως μας γνωστοποίησαν στις 10.9.2020, οι μέτοχοι με την επωνυμία αφενός μεν Κ.Ε.Μ. Αθανάσιος Αθανασιάδης Δημητρίου, αφετέρου δε Κ.Ε.Μ. Καλλιγέρης Δημήτριος Ευστρατίου, διέθεσαν το σύνολο των συμμετοχών τους ύψους αφενός μεν 1.253.770, ήτοι ποσοστού 5,34%, αφετέρου δε 1.193.338, ήτοι ποσοστού 5,08% αντιστοίχως, επί συνόλου 23.463.874 μετοχών, στην εταιρεία FEYTEA HOLDING LIMITED, με έδρα την Λευκωσία Κύπρου, στην διεύθυνση Καλαμάτας 3, Πάνω Λακαταμιά.

Πρόσθετες Πληροφορίες :

«Η ημερομηνία κατάρτισης εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών συμβολαιογραφικών πράξεων είναι 28.07.2020.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 31745/06/Β/94/93 . Α.Φ.Μ. 094216100 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Οριστική μεταβίβαση ποσοστού μετοχών 5,34% και 5,08% αντιστοίχως, δυνάμει συμβολαιογραφικών πράξεων. Οι ως άνω μεταβιβάσεις τελούν υπό την διαλυτική αίρεση της μη υποβολής αίτησης επικύρωσης της σχετικής συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.» μέχρι τις 30.09.2021 ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κατά το άρθρο 104 του Πτωχευτικού Κώδικα και της μη επικύρωσής της από το δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 106β και 106δ του Πτωχευτικού Κώδικα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση όποτε αυτή εκδοθεί.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v