Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CRETA FARMS: Μετοχική μεταβολή

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (εφεξής η Εταιρεία), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια της από 05.1.2021 γνωστοποίησης της εταιρείας Πειραιώς Financial Holdings ΑΕ, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου της επί των μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν συνεπεία της από 30.12.2020 ολοκλήρωσης της διάσπασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζας Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρείας» δι’ απόσχισης κλάδου, γνωστοποιεί ότι:

Στις 30.12.2020 δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.Μ.Η η ανακοίνωση της καταχώρισης της συμβολαιογραφικής πράξης διάσπασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», με αρ. ΓΕΜΗ 225501000, (Διασπώμενη), με απόσχιση κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς του σε νέα εταιρεία (Επωφελούμενη), σύμφωνα με τα άρθρα 16 του Ν. 2515/1997 και 57 παρ.3 του Ν. 4601/19, μαζί με την εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Διασπωμένης και την απόφαση της αρμόδιας Αρχής με την οποία εγκρίθηκε ο ως άνω εταιρικός μετασχηματισμός.

Την ίδια ως άνω ημερομηνία συστάθηκε η Επωφελούμενη με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Τράπεζα Πειραιώς», το σύνολο των μετοχών της οποίας κατέχεται από τη Διασπώμενη, η επωνυμία της οποίας τροποποιήθηκε σήμερα σε «Πειραιώς Financial Holdings A.E.» και με διακριτικό τίτλο «Πειραιώς Financial Holdings».

Συνεπεία του ως άνω εταιρικού μετασχηματισμού, η νεοσυσταθείσα εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», υπό την ιδιότητα της ως καθολικού διαδόχου της Διασπώμενης, ελέγχει την «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», η οποία και κατέχει 3.210.874 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, δυνάμει των συμβάσεων ενεχυρίασης μετοχών της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτου η Επωφελούμενη, ήτοι η Τράπεζά Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία, κατέχει έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης από αυτήν εταιρείας «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» το 10,1792% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και η Διασπώμενη, ως μητρική της Επωφελούμενης, συνεχίζει να κατέχει έμμεσα το 10,1792% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v