ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ: Αγορά ιδίων μετοχών

Η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ (η Εταιρία), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την περίοδο από 18/01/2021-21/01/2021, αγόρασε συνολικά 17.185 ίδιες μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας, ως ακολούθως:

Ημερομηνία

Αριθμός
Μετοχών

Μέση Τιμή Κτήσης (€)

Συνολικό
Ποσό (€)

18/1/2021

3.945

4,996

19.710,54

19/1/2021

4.014

5,001

20.074,84

20/1/2021

3.979

5,035

20.033,41

21/1/2021

5.247

5,015

26.313,44

Σύνολο

17.185

5,012

86.132,23

Μετά τις προαναφερόμενες αγορές, η Εταιρία κατέχει πλέον  863.394  ίδιες μετοχές, ποσοστό 3,1392% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v