Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ: Γνωστοποίηση

Η Εταιρία ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, ανακοινώνει τα εξής σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον
Κανονισμό ΕΕ 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως
εκάστοτε ισχύει :
Ο μέτοχος κ. Κων/νος Τζινιέρης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (Υπόχρεο
Πρόσωπο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον Κανονισμό ΕΕ 596/2014 του
Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως εκάστοτε ισχύει), προέβη την
27/01/2021 σε δημιουργία Κοινής Επενδυτικής Μερίδας (ΚΕΜ) με συνδικαιούχο τη
σύζυγό του Αλεξάνδρα Τζινιέρη, στην οποία μετεφέρθησαν 711 μετοχές εκδόσεως
της εταιρείας, ιδιοκτησίας Κων/νου Τζινιέρη και 300 μετοχές εκδόσεως της εταιρείας,
ιδιοκτησίας Αλεξάνδρας Τζινιέρη, ήτοι συνολικά 1011 μετοχές εκδόσεως της εταιρείας
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, συνολικής καθαρής αξίας 23.050,80

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v